Обществено обсъждане на проект на документация във връзка с предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2.
Написано от Administrator
Понеделник, 22 Ноември 2021 14:27
Печат

Обществено обсъждане на проект на документация във връзка с предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на Сдружение "МИГ Нови пазар - Каспичан"

 

Документите са публикуване на сайта на ИСУН 2020 на следния Интернет адрес: ИСУН 2020