СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ : BG06RDNP001-19.283 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на МИГ Нови пазар – Каспичан .
Написано от Administrator
Петък, 04 Октомври 2019 16:21
Печат

СПИСЪК

НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

от  КППП и  Върховния управителен орган на МИГ „Нови пазар-Каспичан” по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.283 по мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура на МИГ Нови пазар – Каспичан .

No по ред

Номер на проектното предложение

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

Обща стойност на проекта(лв.)

Безвъзмездна

финансова помощ (лв.)

Получена средноаритметична техническа оценка (над 25 точки)

1

BG06RDNP001-19.283-0001

ОБЩИНА

КАСПИЧАН

„Обновяване на зона за отдих в местност „Кирека“

54 656.00

54 656.00

60

2

BG06RDNP001-19.283-0002

ОБЩИНА

НОВИ ПАЗАР

„Община Нови пазар – привлекателен културно-исторически и туристически център”

114 630.79

114 630.79

45

3

BG06RDNP001-19.283-0003

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ - 1924"

Обособяване на Посетителски център за експониране на местното културно наследство в с. Върбяне

54 806.90

54 806.90

40