СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
Написано от Administrator
Вторник, 17 Март 2020 17:30
Печат

СПИСЪК

НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

одобрени от върховния управителен орган на МИГ Нови пазар-Каспичан

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.283 (втори краен срок) по мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура на МИГ Нови пазар – Каспичан .

No по ред

Номер на проектното предложение

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

Обща стойност на проекта(лв.)

Безвъзмездна финансова помощ (лв.)

Получена средноаритметична техническа оценка (над 25 т.)

1

BG06RDNP001-19.283-0004

ОБЩИНА

НОВИ ПАЗАР

"Археологическа музейна сбирка", към Общинска художествена галерия "Петър Персенгиев"”

23 697,31

23 697,31

50