• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 4 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Написано от Administrator
Понеделник, 11 Юли 2022 13:30
ПДФ Печат Е-мейл

 

„Електронен регистър с проектите, подадени по СВОМР на СНЦ „МИГ Нови пазар - Каспичан“, актуален към 30.06.2022 г., във връзка с изискванията на чл. 86, ал. 2, т. 8 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 година"

 

"Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки на СНЦ "МИГ Нови пазар - Каспичан", актуален към 30.06.2022г., във връзка с изискванията на чл. 86, ал. 2, т. 5 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г."

 

"Списък на лицата, подписали декларация по приложение №6 към чл. 24, ал. 1, т.8 от Наредба №22 от 14.12.2015г. на СНЦ "МИГ Нови пазар - Каспичан", актуален към 30.06.2022г., във връзка с изискванията на чл. 86, ал. 2, т. 9 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г."