• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“
Написано от Administrator
Сряда, 12 Октомври 2022 13:19
ПДФ Печат Е-мейл

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИТЕ НОВИ ПАЗАР И КАСПИЧАН,


МИГ „Нови пазар - Каспичан“ е в процес на изготвяне на новата си Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на двете общини, прилагайки подхода Лидер/ВОМР за периода 2023-2027 г.

Прилаганите стратегии за ВОМР са в полза на малкия местен бизнес, създават по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в малките население места. ВОМР е териториален подход, който доказа предимствата си за развитие на местната икономика.

Попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА, отворена до  31.05.2023 г., ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на новата стратегия!

Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

 

 

„Регистър с проектите, подадени по СВОМР на СНЦ „МИГ Нови пазар - Каспичан“, актуален към 31.12.2022 г., публикуван във връзка с изискванията на чл. 86, ал. 2, т. 8 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 година.


Регистър  с проектите по  СВОМР  на МИГ НПК  до 30.09.22г.

 

 

Регистър на физическите и юридическите лица, с които СНЦ "МИГ Нови пазар - Каспичан" има сключени договори за доставки и услуги към 31.12.2022г

 

"Списък на лицата, подписали декларация по приложение №6 към чл. 24, ал. 1, т.8 от Наредба №22 от 14.12.2015г. на СНЦ "МИГ Нови пазар - Каспичан", актуален към 30.06.2022г., във връзка с изискванията на чл. 86, ал. 2, т. 9 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.""