• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 12 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Документи

Файловете се отварят с програма winrar .

 

РЕД ЗА ОЦЕНКА  НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН

Процедура по мярка 20  -   Насоки за кандидатстване

Документи за кандидатстване по 6.4.1

Условия за  кандидатстване по 6.4.1

Условия за изпълнение по 6.4.1


Условия за кандидатстване 4.1.2

Условия за изпълнение 4.1.2

Документи  за попълване 4.1.2

Документи за  информация 4.1.2

Документи за изпълнение 4.1.2


Документи за кандидатстване по 4.1.1


Насоки за кандидатстване  по мярка 20 (прием 2020г.)


 

Насоки за кандидатстване по  мярка 7.2.1


 

Насоки за кандидатстване мярка 4.1.1/2019г.


 

Насоки за кандидатстване мярка 4.1.2/2019г.


 

Насоки за кандидатстване мярка 4.2.1/2019г.


 

Насоки за кандидатстване мярка 7.5/2019г.

 


 

Насоки за кандидатстване по Мярка 7.5


Годишен доклад за 2018г. по подмярка 19.4

 

Годишен доклад за 2018г. по подмярка 19.2


Годишен доклад за 2019г. по подмярка 19.4

 

Годишен доклад за 2019г. по подмярка 19.2


 

Документи за публично обсъждане по подмярка 4.2.

Насоки за кандидатстване по подмярка 4.2


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  ПО ПОДМЯРКА 7.2

Насоки за кандидатстване по подмярка 7.2


Заповеди за  Комисия за подбор на проектни предложения:


Годишен финансов отчет 2014

Годишен финансов отчет 2015

Годишен финансов отчет 2016

Годишен доклад за дейността на МИГ за 2016 г.


Годишен доклад за дейността по мярка 19.4 на МИГ 2016г.

Годишен доклад за дейността по мярка 19.4 на МИГ 2017г.


Годишен доклад за отчитане на изпълнението на Стратегията за 2012г.

Годишен доклад за отчитане на изпълнението на Стратегията за 2013г.

Годишен доклад за отчитане на изпълнението на Стратегията за 2014г.

Годишен доклад за отчитане на изпълнението на Стратегията за 2015г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението по подмярка 19.2 за 2016г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението по подмярка 19.2 за 2017г.


Вътрешни  правила за  работна заплата

Вътрешни правила за държавни помощи

Правилник за вътрешния трудов ред

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма на Сдружение „Местна Инициативна Група Нови пазар – Каспичан”

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2