• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 6 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Последни новини

Карта

Документи

Файловете се отварят с програма winrar .

 

Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране за 2021г


 

РЕД ЗА ОЦЕНКА  НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН

Процедура по мярка 20  -   Насоки за кандидатстване

Документи за кандидатстване по 6.4.1

Условия за  кандидатстване по 6.4.1

Условия за изпълнение по 6.4.1


Условия за кандидатстване 4.1.2

Условия за изпълнение 4.1.2

Документи  за попълване 4.1.2

Документи за  информация 4.1.2

Документи за изпълнение 4.1.2


Документи за кандидатстване по 4.1.1


Насоки за кандидатстване  по мярка 20 (прием 2020г.)


 

Насоки за кандидатстване по  мярка 7.2.1


 

Насоки за кандидатстване мярка 4.1.1/2019г.


 

Насоки за кандидатстване мярка 4.1.2/2019г.


 

Насоки за кандидатстване мярка 4.2.1/2019г.


 

Насоки за кандидатстване мярка 7.5/2019г.

 


 

Насоки за кандидатстване по Мярка 7.5


Годишен доклад за 2018г. по подмярка 19.4

 

Годишен доклад за 2018г. по подмярка 19.2


Годишен доклад за 2019г. по подмярка 19.4

 

Годишен доклад за 2019г. по подмярка 19.2Годишен доклад за 2020г. по подмярка 19.4


Годишен доклад по мярка 19.2


 

 

Документи за публично обсъждане по подмярка 4.2.

Насоки за кандидатстване по подмярка 4.2


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  ПО ПОДМЯРКА 7.2

Насоки за кандидатстване по подмярка 7.2


Заповеди за  Комисия за подбор на проектни предложения:


Годишен финансов отчет 2014

Годишен финансов отчет 2015

Годишен финансов отчет 2016

Годишен доклад за дейността на МИГ за 2016 г.

Годишен финансов отчет за 2018

Годишен финансов отчет за 2019

 


Годишен доклад за дейността по мярка 19.4 на МИГ 2016г.

Годишен доклад за дейността по мярка 19.4 на МИГ 2017г.


Годишен доклад за отчитане на изпълнението на Стратегията за 2012г.

Годишен доклад за отчитане на изпълнението на Стратегията за 2013г.

Годишен доклад за отчитане на изпълнението на Стратегията за 2014г.

Годишен доклад за отчитане на изпълнението на Стратегията за 2015г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението по подмярка 19.2 за 2016г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението по подмярка 19.2 за 2017г.


Вътрешни  правила за  работна заплата

Вътрешни правила за държавни помощи

Правилник за вътрешния трудов ред

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма на Сдружение „Местна Инициативна Група Нови пазар – Каспичан”

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2