• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 11 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Документи

 

Файловете се отварят с програма winrar .

 


Hасоки за кандидатстване по мярка 4.1.1

 

Насоки за кандидатстване по мярка 6.4.1

 

1.Условия за кандидатстване

2.Документи за попълване към условия за кандидатстване

3.Документи за информация към условия за кандидатстване

4. Условия за изпълнение

5. Документи към условия за изпълнение

 


Насоки за кандидатстване по мярка 20

Hасоки за кандидатстване по мярка 4.1.1Ред за оценка на проектни предложения към СВОМР на МИГ "Нови пазар - Каспичан"

 


 

Mярка 7.2

Условия за кандидатстване

Документи към Условията за кандидатстване

Условия за изпълнение

 


 

Mярка 4.1.2

Условия за кандидатстване

Документи към Условията за кандидатстване

 


 

Mярка 6.4.1

 


Годишен финансов отчет за 2023г.

Годишен финансов отчет за 2022г.

Годишен финансов отчет за 2020г.


 

Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране за 2021г


 

РЕД ЗА ОЦЕНКА  НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН

Процедура по мярка 20  -   Насоки за кандидатстване

Документи за кандидатстване по 6.4.1

Условия за  кандидатстване по 6.4.1

Условия за изпълнение по 6.4.1


Условия за кандидатстване 4.1.2

Условия за изпълнение 4.1.2

Документи  за попълване 4.1.2

Документи за  информация 4.1.2

Документи за изпълнение 4.1.2


Документи за кандидатстване по 4.1.1


Насоки за кандидатстване  по мярка 20 (прием 2020г.)


 

Насоки за кандидатстване по  мярка 7.2.1


 

Насоки за кандидатстване мярка 4.1.1/2019г.


 

Насоки за кандидатстване мярка 4.1.2/2019г.


 

Насоки за кандидатстване мярка 4.2.1/2019г.


 

Насоки за кандидатстване мярка 7.5/2019г.

 


 

Насоки за кандидатстване по Мярка 7.5


Годишен доклад за 2018г. по подмярка 19.4

 

Годишен доклад за 2018г. по подмярка 19.2


Годишен доклад за 2019г. по подмярка 19.4

 

Годишен доклад за 2019г. по подмярка 19.2

Мониторингов доклад по чл.34, параграф 3, буква"ж" от Регламент(ЕС) 1303/2013г за периода 21.10.2016 до 04.03.2020Годишен доклад за 2020г. по подмярка 19.4


Годишен доклад по мярка 19.2

 


Годишен доклад за 2021г. по подмярка 19.4

Годишен доклад за 2021г. по подмярка 19.2


 

Годишен доклад за 2022г.  по подмярка 19.4

Годишен доклад за 2022 г. по подмярка 19.2

 


Годишен доклад за 2023 г.  по подмярка 19.2

Годишен доклад за 2023 г.  по подмярка 19.4

Документи за публично обсъждане по подмярка 4.2.

Насоки за кандидатстване по подмярка 4.2


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  ПО ПОДМЯРКА 7.2

Насоки за кандидатстване по подмярка 7.2


Заповеди за  Комисия за подбор на проектни предложения:


Годишен финансов отчет 2014

Годишен финансов отчет 2015

Годишен финансов отчет 2016

Годишен доклад за дейността на МИГ за 2016 г.

Годишен финансов отчет за 2018

Годишен финансов отчет за 2019

Годишен финансов отчет за 2020г

Годишен финансов отчет за 2021г


Годишен доклад за дейността по мярка 19.4 на МИГ 2016г.

Годишен доклад за дейността по мярка 19.4 на МИГ 2017г.


Годишен доклад за отчитане на изпълнението на Стратегията за 2012г.

Годишен доклад за отчитане на изпълнението на Стратегията за 2013г.

Годишен доклад за отчитане на изпълнението на Стратегията за 2014г.

Годишен доклад за отчитане на изпълнението на Стратегията за 2015г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението по подмярка 19.2 за 2016г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението по подмярка 19.2 за 2017г.


Вътрешни  правила за  работна заплата

Вътрешни правила за държавни помощи

Правилник за вътрешния трудов ред

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма на Сдружение „Местна Инициативна Група Нови пазар – Каспичан”

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2


Вътрешни правила: Индивидуален сметкоплан на СНЦ "МИГ Нови пазар - Каспичан"

Вътрешни правила: Система за двоен подпис на СНЦ "МИГ Нови пазар - Каспичан"

Счетоводна политика на СНЦ "МИГ Нови пазар - Каспичан"