• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 8 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Стратегия

Индикативен график 2019(актуализиран на 27.09.2019г.)

Индикативен график 2019(актуализиран на 11.03.2019г.)

Индикативен график 2019(актуализиран на 04.01.2019г.)

Индикативен график 2018(актуализиран на 18.12.2018г.)

Индикативен график 2018(актуализиран на 23.11.2018г.)

Индикативен график 2018(актуализиран на 03.09.2018г.)

Индикативен график 2018 (актуализиран на 20.08.2018г.) .

Индикативна годишна работна програма за 2018г. актуализирана

Индикативна годишна работна програма за 2018г.

Индикативен график за приемите през 2017г. актуализиран

Индикативен график за приемите през 2017г.

Индикативна годишна работна програма за 2017г.

Стратегия за ВОМР на МИГ "Нови пазар-Каспичан" за периода 2016-2020г.

Strategy for community- led local development of "Novi pazar - Kaspichan" Local ActionbGroup

Резюме на  Стратегия

Бюджет на ВОМР

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД50-150/21.10.2016г.

Анекс към споразумение за изпълнението на Стратегия за ВОМР РД50-150/23.05.2018г.

Процедура за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР /актуализирана

Процедура за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР

Проява на интерес

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на  ЕО на Стратегията .


Бюджет по подмярка 19.1

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1