• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 29 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Последни новини

Карта

 

Бюлетин брой 1/ 2020г.

 

Бюлетин брой 2/ 2020г.

 

Бюлетин брой 3/ 2020г.

 

Бюлетин брой 4/ 2020г.

 


 

Бюлетин брой 1/ 2017г.

 

Бюлетин брой 2/2017г.

 

Бюлетин брой 3/2017г.

 


Анализ на тема: "Развитие на неземеделски икономически дейности на територията на "МИГ Нови пазар - Каспичан": възможности, насоkи и добри европейски практики"


Доклад по проучване на потенциала на територията относно въвеждане на иновационни продукти и услуги

 

Анализ на моментното състояние и формиране на предложения за форми на браншово сдружаване на територията на СНЦ «МИГ Нови пазар-Каспичан» за общ маркетинг 2017

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ДРУГО АЛТЕРНАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН“.

 


 

Проучване и анализ на потенциала за развитие и на силните и слабите страни, възможностите и заплахите на територията на МИГ Нови пазар-Каспичан, във връзка с разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие


Проучване и анализ за идентифициране на заинтересованите страни от разработване и изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ – съвпадаща с административните граници на община Нови пазар и община Каспичан, и за установяване на техните потребности


Тема“ Проучване за възприятията на населението по прилагането и администрирането на СМР, вкл. оценка за въздействието на СМР върху социално-икономическото развитие на територията и околната среда“

 

 

Тема „Уникалното в нас", с цел установяване и по-нататъшно налагане на местна/и марка и продукти с висока добавена стойност“


Брошура "Подмярка 19.1"

Брошура ВОМР


Бюлетин - брой 1 /2013 г.

Бюлетин - брой 2/2013 г.


Силни и слаби страни,  възможности и заплахи, насоки за бъдещо развитие  на територията за създаване на  бъдещ туристически продукт - доклад и препоръки- 2015


Анализ на трудностите и предизвикателствата при изпълнение на СМР" - доклад и препоръки за бъдещо развитие на територията - 2015


„РАЗВИТИЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ. МИНИМИЗИРАНЕ НА СЛАБИТЕ СТРАНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА” 2014 г.


„Въздействие на Стратегия за местно развитие върху социално-икономическото развитие на територията и околната среда“ 2014 г.


"КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН,
СЪСТОЯНИЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕТО МУ В ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

 

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Автор Посещения