• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ “
Написано от Administrator
Понеделник, 08 Ноември 2021 23:21
ПДФ Печат Е-мейл

 

Във връзка с предстоящия прием през 2022 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Нови пазар - Каспичан“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица Проект на Насоки за кандидатстване по мярка 6.4.1
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

1. Условия за кандидатстване

2. Условия за изпълнение

3. О Б Я В А ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕТИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ “НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на  e-mail: mignpk@abv.bg

Срокът за предложения  и становища  от заинтересованите лица е до 17:00ч. на 16.11.2021 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения
по Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.