• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 11 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност
Написано от Administrator
Сряда, 13 Април 2016 18:11
ПДФ Печат Е-мейл

На 13 април 2016г. СНЦ „МИГ Нови пазар-Каспичан” проведе информационна среща за консултиране на разработваната стратегия с местната общност в гр.Нови пазар. Срещите са дейност по Договор № РД 50-201/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между СНЦ „МИГ Нови пазар-Каспичан”, МЗХ и ДФ „Земеделие” – РА.
На присъстващите бяха представени резултатите от проведеното проучване и анализ на потенциала за развитие и на силните и слабите страни, възможностите и заплахите на територията на МИГ Нови пазар-Каспичан, както и конкретните предложения за основната стратегическа цел, приоритетите към нея и специфичните цели към всеки от приоритетите, които да залегнат в новата стратегия на сдружението. За постигането на заложените цели бяха предложени и обсъдени конкретни мерки и разпределението на бюджета по мерките.