• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 25 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

МИГ Нови пазар-Каспичан проведе работна среща за консултиране подготовката на стратегията
Написано от Administrator
Четвъртък, 14 Април 2016 17:18
ПДФ Печат Е-мейл

На 14 април 2016г. СНЦ „МИГ Нови пазар-Каспичан” проведе работна среща за консултиране на разработваната стратегия в гр.Нови пазар. Срещите са дейност по Договор № РД 50-201/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между СНЦ „МИГ Нови пазар-Каспичан”, МЗХ и ДФ „Земеделие” – РА.
Коментирани бяха най-вече предложенията за конкретните мерки към стратегията, разпределението на бюджета по мерките, както и критериите за оценка на проектите по всяка мярка. Участниците изразиха своите виждания по въпросите кои да бъдат приоритетните отрасли за развитието на територията, какви ограничения да бъдат наложени за по-конкурентните отрасли в полза на нови и по-слабо развити такива, но с по-голяма важност и с по-голяма добавена стойност. Направени бяха конкретни предложения по всяка от предложените мерки, като: какви да бъдат минималните и максималните размери на допустимите разходи за проектите, какъв да бъде тавана на субсидията по всяка мярка, как да бъде разпределен бюджета на стратегията между публичните и частните мерки и т.н.
Участниците се обединиха около становището, че новата стратегия следва да поощрява разкриването на нови работни места и създаването на условия за трайна заетост на територията.