• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 10 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Покана за Общо събрание
Написано от Administrator
Вторник, 19 Април 2016 11:21
ПДФ Печат Е-мейл

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН”


На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНС и чл.30, ал.1 от Устава на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „МИГ Нови пазар-Каспичан”, Управителният съвет на Сдружението свиква общо събрание на 04.05.2016г. от 16.00 часа в гр.Нови пазар, в пленарната зала на Община Нови пазар, при следния дневен ред:

1. Одобрение на Стратегията за ВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан

2. Разни

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на Сдружението, съгласно разпоредбите на чл.30, ал.4 от Устава.

 

Последно променен на Понеделник, 25 Април 2016 10:13