• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 8 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Обществено обсъждане в гр.Каспичан
Написано от Administrator
Понеделник, 25 Април 2016 10:14
ПДФ Печат Е-мейл

На 22 април 2016г. от 17.00 часа в заседателната зала на община Каспичан, Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан проведе второ обществено обсъждане на Стратегията за водено от общностите местно развитие /ВОМР/. Стратегията се разработва по проект „Помощ за подготвителни дейности”, съгласно Договор № РД 50-201/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони

На събитието бе представен проекта за Стратегия, разработена в резултат, както от проведените проучване и анализ на потенциала за развитие и на силните и слабите страни, възможностите и заплахите на територията на МИГ Нови пазар-Каспичан, така и съобразена с мнението на местната общност, взела участие в организираните информационни и работни срещи. Изказани бяха мнения и бяха направени конкретни предложения за промени в някои текстове или критерии за оценка по мерките.

Последно променен на Понеделник, 25 Април 2016 10:23