• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 10 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:
Написано от Administrator
Сряда, 04 Май 2016 20:35
ПДФ Печат Е-мейл

1. Изпълнителен директор на МИГ – 1 бройка на пълно работно време. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

- завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;

- професионален стаж най-малко 5 години;

- управленски опит над 5 години;

- опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори;

- наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР;

- наличие на свидетелство за управление на МПС категория В – предимство.

2. Експерт „Прилагане на стратегия за ВОМР” – 1 бройка на пълно работно време. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

- завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;

- професионален стаж най-малко 2 го­дини;

- наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР;

- наличие на свидетелство за управление на МПС категория В – предимство.

3. Експерт „Административни дейности” – 1 бройка на пълно работно време. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

- завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;

- професионален стаж най-малко 2 го­дини;

- наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР;

- наличие на свидетелство за управление на МПС категория В – предимство.

4. Счетоводител – ½ бройка на непълно работно време 4 часа. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

- да покрива критериите на чл.18 от Закона за счетоводството за съставителите на ГФО;

- наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР - предимство;

- наличие на свидетелство за управление на МПС категория В – предимство.

Изборът ще премине в два етапа: класиране по документи и интервю. С одобрените лица ще бъдат подписани предварителни споразумения за наемане. Трудов договор с одобрените кандидати ще бъдат сключени след одобряване на Стратегията за ВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г.

В срок от 05.05.2016 г. до 17:00 часа на 10.05.2016 г. кандидатите подават писмено заявление в свободен текст до Управителния съвет на МИГ Нови пазар – Каспичан. В запечатан плик се подават и следните документи:
1. Автобиография /CV/ - европейски формат
2. Мотивационно писмо
3. Копие от диплома за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации
4. Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит – трудова и /или осигурителна книжка и др.
5. Копие от
свидетелство за управление на МПС категория В – при наличие на такова.

Документи се подават в офиса на МИГ Нови пазар-Каспичан на адрес: гр.Нови пазар, ул.”Оборище” № 1, ет.3.

На 11 май 2016 г. ще бъдат обявени допуснатите кандидати за интервю.

На 12 май 2016 г. от 10:00 часа ще се проведе интервю с допуснатите кандидати в стая 304, етаж 3 в Община Нови пазар.

 

Последно променен на Четвъртък, 05 Май 2016 12:39