• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 6 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

КАНДИДАТИ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ
Написано от Administrator
Сряда, 11 Май 2016 09:48
ПДФ Печат Е-мейл

С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ

ЗА РАБОТА В ЕКИПА НА МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН

След разглеждане и проверка за съответствието на представените документи, с обявените изисквания, Управителният съвет на СНЦ „МИГ Нови пазар-Каспичан”

Р Е Ш И:

ДОПУСКА ДО ИНТЕРВЮ  СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

по

ред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ ЗА КОЯТО КАНДИДАТСТВА ЛИЦЕТО

1

2

3

1.

Надежда Живкова Неделчева

Изпълнителен директор

2.

Десислава Красимирова Илчева

Експерт „Прилагане на Стратегия за ВОМР”

3.

Милена Герчева Иванова

Експерт „Прилагане на Стратегия за ВОМР”

4.

Десислава Красимирова Илчева

Експерт „Административни дейности”

5.

Милена Герчева Иванова

Експерт „Административни дейности”

 

НЕ ДОПУСКА ДО ИНТЕРВЮ  СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

по

ред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ ЗА КОЯТО КАНДИДАТСТВА ЛИЦЕТО

1

2

3

1.

Мария Влайкова Джамбазова

Експерт „Прилагане на Стратегия за ВОМР”

2.

Галина Александрова Иванова

Експерт „Административни дейности”

3.

Мария Влайкова Джамбазова

Експерт „Административни дейности”

4.

Детелина Русанова Василева

Експерт „Административни дейности”

Посочените кандидати не са допуснати до интервю, тъй като не са представили документи, удостоверяващи опит по подхода ЛИДЕР над 1 година.

Интервюто ще се проведе на 12.05.2016 г. от 10:00 часа в стая 304, етаж 3 на Община Нови пазар