• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
 • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
 • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
 • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
 • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 6 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

МИГ „Нови пазар-Каспичан” прие новата стратегия за местно развитие
Написано от Administrator
Понеделник, 09 Май 2016 16:13
ПДФ Печат Е-мейл

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.


На провелото се на 4 май 2016г. Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан” бе приета новата Стратегия за водено от общностите местно развитие /СВОМР/ за новия програмен период 2014-2020г.

Стратегията ще се изпълнява на територията на общините Нови пазар и Каспичан.

Основната стратегическа цел на стратегията е: Осигуряване на добри условия за живот и заетост на територията на МИГ на основата на ефективно и интегрирано развитие на туризма, аграрния сектор, неземеделския бизнес и съпътстващата публична инфраструктура и услуги.

Стратегията за ВОМР и придружаващите я документи бе входирана в Министерство на земеделието и храните на 31 май 2016г. МИГ Нови пазар-Каспичан ще очаква одобрение в рамките до 4 месеца, след което ще може да организира приеми по мерките и да изпълни Стратегията чрез проекти на бенефициенти от територията на общините Нови пазар и Каспичан, които ще бъдат подпомогнати с 2 933 745 лева.

Стратегията за ВОМР бе разработена по проект: „Помощ за подготвителни дейности” №19-19-1-01-7 и Договор № РД 50-201/07.12.2015г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020г., със срок на изпълнение от 6 месеца и стойност 48 025.75лв.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

Подхода за реализиране на проекта е свързан с целите на подмярката:

  Придобиване на умения и подобряване на капацитета за функциониране на МИГ на местно ниво;
 • Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие;
 • Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд;
 • Подкрепа за популяризиране на местната идентичност.

Процесът на реализиране на проекта включва 5 етапа:

Първи етап. Популяризиране процеса на разработка на стратегията.

Включващ:

 1. Подготовка и провеждане на информационни кампании – Подготовка и провеждане на информационни дейности в населените места – информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране – 2бр.
 2. Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население в печатни и в електронен вид – брошури, диплянки, видеоматериали и други – 1бр.
 3. Информационни срещи/семинари – Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници – 2 бр.
 4. Информационни конференции – Провеждане на еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници – 2бр.
 5. Публикуване на информация по проекта в регионални медии – 6 бр. публикации.

Втори етап. Обучение на екипа на МИГ и на местни лидери.

Включващ:

 1. Обучение на екипа на МИГ – Провеждане на еднодневно обучение за екипа на МИГ – 2бр.
 2. Обучение на местни лидери – Провеждане на еднодневно обучение за местни лидери – 2бр.

През Втория етап бе планирано още едно еднодневно обучение на екипа на МИГ, което е за сметка на МИГ с цел обхващане на повече членове на МИГ Нови пазар-Каспичан и запознаването им с подхода ВОМР и ПРСР 2014-2020г.

Трети етап. Проучване и анализ на територията.

Включващ:

 1. Проучване и анализ – Извършване на проучване и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците, създаване на база данни и т.н. – 2 бр.

Четвърти етап. Подготовка и приемане на стратегията. Включващ:

 1. Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията – Провеждане на еднодневна работна среща за консултиране подготовката на стратегията – 2бр.
 2. Извършване на експертна работа – от външни експерти, свързана с консултиране за подготовка на стратегията.
 3. Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност – Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност – 3бр.
 4. Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР – 3бр.
 5. Приемане на стратегията за ВОМР от Общото събрание на МИГ – провеждане на Общо събрание на МИГ – 1бр.

Пети етап. Администриране на процеса на изпълнение на проекта.

Включващ:

 1. Възнаграждения и осигуровки на координатор на проекта – проекта се управлява от един координатор, който отговаря за цялостното изпълнение на дейностите по проекта.
 2. Извършване на разходи за външни услуги – разходи за поддръжка на офиса, ток, вода, интернет, телефон, застраховка на закупени по проекта активи, счетоводно обслужване и други.
 3. Закупуване на офис консумативи и канцеларски материали.
 4. Извършване на преводи.
 5. Наемане на офис.
 6. Извършване на разходи за командировки, пътни и дневни.
 7. Такса за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

В процеса на разработване на стратегията посредством извършване на анализи и проучвания бяха събрани данни за характеристиките, потенциала и състоянието на територията, както и за мненията на местните жители, въз основа на които бяха дефинирани основните направления за нейното развитие и съответно беше разписана стратегията за водено от общностите местно развитие. Посредством информационни срещи, конференции, семинари, разпространение на информационни материали, публикации във в-к „Шуменска заря” и на електронната страница на МИГ беше извършена информационна кампания, която представи подхода ВОМР и стратегията за ВОМР на местната общност. В подкрепа на информационните дейности бяха изпълнени обучения и извършени обществени обсъждания на стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар-Каспичан”. Процесът включи извършването на поредица от дейности основно с цел дефиниране на нуждите на територията, определяне на обхвата на инвестициите в стратегията (финансиране само от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони), изработване на общите насоки, по които да се извършват интервенциите и очакваните резултати от тяхното прилагане. В резултат на изпълнението на информационната кампания бяха извършени следните информационни и обучителни дейности:

 1. Проведени 2 бр. информационни срещи за популяризиране процеса на разработка на стратегията в село Памукчи, община Нови пазар и град Плиска, община Каспичан с общ брой присъствали 17 (представители на публичния сектор – 2, представители на стопанския сектор – 8, представители на нестопанския сектор – 7).
 2. Проведена 1 информационна конференция в град Нови пазар с брой присъствали 70 (представители на публичния сектор – 13, представители на стопанския сектор – 18, представители на нестопанския сектор – 39).
 3. Проведени 2 бр. информационни семинара за популяризиране процеса на разработка на стратегията в град Нови пазар и град Каспичан с общ брой присъствали 43 (представители на публичния сектор – 10, представители на стопанския сектор – 8, представители на нестопанския сектор – 25).
 4. Проведени 3 бр. информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност: 2 броя в град Нови пазар и 1 брой в гр.Каспичан – общ брой присъствали 73 (представители на публичния сектор – 13, представители на стопанския сектор – 11, представители на нестопанския сектор – 49).
 5. Проведени са 2 работни срещи за консултиране подготовката на стратегията – в град Нови пазар и град Каспичан с общ брой присъствали 27 (представители на публичния сектор – 4, представители на стопанския сектор – 7, представители на нестопанския сектор – 16).
 6. Проведени общо 5 бр. еднодневни обучения на екипа на МИГ и местни лидери, 3 за екипа и 2 за местни лидери – общ брой присъствали 73 (представители на публичния сектор – 12, представители на стопанския сектор – 28, представители на нестопанския сектор – 33).
 7. Проведени 3 бр. обществени обсъждания – 2 броя в град Нови пазар и 1 брой в град Каспичан – общ брой присъствали 53 (представители на публичния сектор – 8, представители на стопанския сектор – 22, представители на нестопанския сектор – 23).

В целия процес по разработване на Стратегията за ВОМР взеха участие 356 души, представители на 92,9% от заинтересованите страни.

На проведените дискусии, срещи и обществени обсъждания с местната общност беше взето решение дейностите по стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2014 – 2020 г. да бъдат финансирани само от Европейския фонд за развитие на селските райони.