• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 12 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Последни новини

Карта

Важно за бъдещите кандидати/ бенефициенти по мерките от СВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан
Написано от Administrator
Понеделник, 24 Април 2017 15:12
ПДФ Печат Е-мейл

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.


Уважаеми бъдещи кандидати/бенефициенти по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан,

Във връзка с протичащи промени в нормативната уредба за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните и инвестиционни фондове на Европейския съюз и в частност от Програмата за развитие на селските райони чрез подхода ВОМР, Ви информираме за следното:

Предвижда се промяна в начина на подаване, оценка, одобрение и отчитане на проекти към стратегиите за ВОМР, като се предвижда тези дейности да се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020);

Предвижда се промяна на начина, по който се избират изпълнители по проектите – включително за предварителни разходи, свързани с архитекти, консултанти и др. Съгласно новите правила, изпълнителите по проектите ще трябва да бъдат избирани по реда на Постановление на Министерски съвет № 160 от 01 юли 2016 г. чрез провеждане на публична покана или събиране на ценови оферти отново чрез ИСУН 2020 или Единния информационен портал www.eufunds.bg.

За съжаление, все още няма осигурена техническа възможност за прилагане на измененията, както и яснота дали и кога ще могат те да се прилагат за мерките от Програмата за развитие на селските райони, което може да доведе до забавяне отварянето на приеми на проекти. Във връзка с това, МИГ Нови пазар-Каспичан ще актуализира своевременно индикативния график за прием на проекти през 2017г.

МИГ Нови пазар-Каспичан, както и останалите местни инициативни групи, работят за преодоляването на възникналите трудности и проблеми, които в момента не позволяват приема на проекти по стратегиите.

 

 

 

 

Проект № РД50-150 от 21.10.2016 г. по
подмярка 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР"
Обща стойност: 2 933 745,00 лв.     ЕЗФРСР: 2 640 370,50 лв.  Нац. съфинансиране: 293 374,50 лв.
подмярка 19.4 „ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР“
Обща стойност: 977 915,00 лв.        ЕЗФРСР: 880 123,50 лв.       Нац.съфинансиране: 97 791,50 лв.
на Мярка 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" от ПРСР 2014-2020.

 

Последно променен на Четвъртък, 25 Май 2017 13:29