• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 13 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Последни новини

Карта

Информация относно забавяне на приемите на проекти
Написано от Administrator
Петък, 14 Юли 2017 14:22
ПДФ Печат Е-мейл

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.


МИГ Нови пазар-Каспичан информира заинтересованите кандидати по мерките от Стратегията, че забавянето на приема на проекти спрямо публикувания Индикативен график, е поради независещи от Сдружението обстоятелства.

Приемите ще се планират и индикативната годишна работна програма ще бъде актуализирана след влизане в сила на измененията в правната уредба, касаещи дейността на МИГ, и след получаване на задължителните указания и процедури от Управляващия орган на ПРСР (МЗХГ) и Централно координационно звено на Министерски съвет.

Очакват се: влизане в сила на проекта за изменение на Наредба 22/14.12.2015 г. по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие (СВОМР), в която се въвеждат нови изисквания за кандидатстването с проекти, в т.ч. подаване на проекти по всички мерки по електронен път в ИСУН 2020; получаване на Указания от УО за приложимите режими на държавна помощ по всяка една от мерките; съгласуване на насоките за кандидатстване с Министерството на финансите по отношение на режима за държавни помощи (където е приложимо), провеждане на обучение за оценка на проекти в ИСУН 2020 от ЦКЗ на МС; Утвърждаване и публикуване от ЦКЗ на МС на изменените минимални изисквания към реда за оценка на проекти от МИГ по чл. 41 ал. 2 от ПМС 161/04.07.2016 г.; Приемане на наредби по отделни мерки от ПРСР, за които още няма такива (подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” и подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“).

Съгласно изпратените от УО на ПРСР на 29.06.2017 г. Указания  за прием на проекти, ние следва да се придържаме към актуалните текстове на наредбите по отделните мерки, и в случаите когато за определени мерки няма наредби да не обявяваме прием. Очаква се наредбите да бъдат приети към края на годината, очакват се изменения и по вече публикуваните наредби по подмерки 7.2. и 4.2.

Екипът на МИГ Нови пазар-Каспичан Ви благодари за разбирането!

 

 

 

Проект № РД50-150 от 21.10.2016 г. по
подмярка 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР"
Обща стойност: 2 933 745,00 лв.     ЕЗФРСР: 2 640 370,50 лв.  Нац. съфинансиране: 293 374,50 лв.
подмярка 19.4 „ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР“
Обща стойност: 977 915,00 лв.        ЕЗФРСР: 880 123,50 лв.       Нац.съфинансиране: 97 791,50 лв.
на Мярка 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" от ПРСР 2014-2020.

Последно променен на Петък, 08 Септември 2017 11:55