• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 10 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Последни новини

Карта

Покана за Общо събрание
Написано от Administrator
Сряда, 14 Март 2018 16:11
ПДФ Печат Е-мейл

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

 

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН”


На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНС и чл.30, ал.1 от Устава на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „МИГ Нови пазар-Каспичан”, Управителният съвет на Сдружението свиква общо събрание на 29.03.2018г. от 16.00 часа в гр.Нови пазар, в многофункционалната зала на НЧ „Христо Ботев-1872“, при следния дневен ред:


1.Приемане на ГФО и годишен доклад на УС за дейността на сдружението през 2017г.

2.Приемане на годишен доклад на КС за 2017г.

3.Приемане на бюджет на сдружението за 2018г.

4.Изменение на решения от 25.03.2016г. за избор на Управителен съвет и председател на Управителния съвет.

5.Промяна в Контролния съвет


Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на Сдружението, съгласно разпоредбите на чл.30, ал.4 от Устава