• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 16 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Последни новини

Карта

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
Написано от Administrator
Сряда, 04 Април 2018 15:00
ПДФ Печат Е-мейл

На основание чл.39, т.1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., МИГ Нови пазар-Каспичан подготвя заявление за промяна на споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.

Промените са необходими във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители /обн. ДВ, бр.2 от 2018г./ с което отпадна правното основание за издаване на наредбите по чл.9а за прилагане на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и съгласно указания на ръководителя на УО на ПРСР, дадени с писмо изх.№ 91-417 от 27.03.2018г.

Промените са свързани с премахване на текстове, отнасящи се до допустимите разходи по мерки 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, които препращат към наредба с правно основание чл.9а оп ЗПЗП /отм./:

1. Мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

2. Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

 

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за изменение на стратегията за ВОМР моля изпращайте в писмен вид на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Срок за предложения и становища от заинтересовани лица е до: 17.04.2018 г.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на промяната в стратегията, които ще бъдат приети от общото събрание на 18.04.2018г.