• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Одобрени проекти по мярка 7.2
Написано от Administrator
Вторник, 17 Юли 2018 10:28
ПДФ Печат Е-мейл

Одобрени проекти по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Процедура за набиране на проекти BG06RDNP001-19.014 към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Нови пазар-Каспичан :


No по ред

Номер на проектното предложение

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

Искана безвъзмездна финансова помощ (лв.)

Получена средноаритметична техническа оценка

1

BG06RDNP001-19.014-0001

Община Каспичан

Оборудване и обзавеждане на читалищата на територията на община Каспичан

92 068.00

40

2

BG06RDNP001-19.014-0003

Сдружение спортен клуб „Стихия – Нови пазар“

„Модернизиране на спортно – техническата база на спортен клуб „Стихия – Нови пазар“

39 421.50

40

3

BG06RDNP001-19.014-0001

Община Каспичан

Облагородяване и оформяне на зелената площ по ул.“Александър Стамболийски“

191 917.68

25

 

Последно променен на Вторник, 17 Юли 2018 10:32