• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Обява за прием по мерките 4.1.1 и 4.1.2
Написано от Administrator
Понеделник, 01 Октомври 2018 10:28
ПДФ Печат Е-мейл

Уважаеми бенефициенти и заинтересовани страни, Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедури за подбор на проектни предложения по мерките :

4.1.1„Подкрепа Инвестиции в земеделски стопанства " - Документи  по мярката в сексия "Документи"

Основната цел е: Подобряване ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли.ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ СА:
Земеделски стопани, отговарящи на следните условия:
1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
3. ако са юридически лица, трябва да са:
а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.
в) признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.
Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.10.2018г.
Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 29.11.2018г.Бюджетът по настоящата процедура е: 293 375 лева.


4.1.2„Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" - Документи  по мярката в сексия "Документи"

Основната цел на процедурата:
Основната цел е: Повишаване ефективността на малките земеделски стопанства чрез подпомагане на материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанствата на територията на МИГ „Нови пазар-Каспичан”.
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем. Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.10.2018г.
Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 29.11.2018г.

Бюджетът по настоящата процедура е: 146 687 лева

 

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

- на сайта на Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан” - http://www.migbg.org./;

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 

Последно променен на Понеделник, 01 Октомври 2018 12:43