• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Обява за прием по мярката 6.4.1
Написано от Administrator
Четвъртък, 11 Октомври 2018 10:15
ПДФ Печат Е-мейл

О Б Я В А

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН”

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ ПО

МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.089 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони 2014 -2020г.

Мярка: 19 „Водено от общностите местно развитие“

Основната цел на процедурата: Придружаващи документи  към мярката в секция "Документи"

Основната цел е: Постигане на устойчиво икономическото развитие на територията и създаване на нови работни местa. Обхват на инвестициите - мярката предоставя безвъзмездна помощ за материални и нематериални инвестиции на земеделски стопани или микропредприятия за създаване или развитие на неземеделски дейности по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Процеурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

„МИГ Нови пазар – Каспичан” - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

Разходите по т.“3“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

4.-

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

5.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 11.10 .2018г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 10.12.2018г.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по настоящата процедура е: 1 200 000 лева.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ

Минимална стойност на допустимите разходи – 19 558 лева

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 391 166 лева

Максимален размер на субсидията за един проект – 120 000 лева

Интензитет на финансовата помощ

Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Мин. стойност БФП/ФИ – 14 668.50 лв.

Макс. стойност БФП/ФИ - 120 000 лв.

В случай на интегриран проект, разходите за неземеделската дейност не следва да надвишават посочените максимални стойности.

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

 

Критерии

Макс. точки

1. Проекти в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или социалните услуги

15

2. Проекти за производствени дейности

15

3. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм

5

4. Проекти, представени от млади предприемачи до 40 години включително

10

5. Кандидатът не е получавал подкрепа от европейската общност за подобна инвестиция

15

6. Проектът създава нови работни места с постоянна заетост

- до 3 работни места – 5 точки

- над 3 работни места – 10 точки

10

7. Иновативност - въвеждане на нови практика и/или услуга и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието.

10

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

5

9. Проектът предлага уникални производства или услуги, които са нови за територията

10

10. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

ОБЩО

100

Минимално допустимата оценка за качество на проектните предложения е – 25 точки.

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт:
Милена Иванова – експерт СВОМР, тел. 0886 336 550;

е-mail: mignpk@abv.bg
адрес: гр. Нови пазар, ул.”Оборище” №1, ет. ІІІ

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

- на сайта на Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан” - http://www.migbg.org./;

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/