• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Списък на проектни предложения, които не се допускат по мярка 6.4.1
Написано от Administrator
Петък, 18 Януари 2019 18:10
ПДФ Печат Е-мейл

СПИСЪК

НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ

ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG06RDNP001-19.089 - МИГ „Нови пазар – Каспичан”,
мярка
6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 

No по ред

Номер на проектното предложение

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

Безвъзмездна финансова помощ (лв.)

1.

BG06RDNP001-19.089-0015

„КЕЙ” ЕООД
(ЕИК:127634834)

Работилница за шоколадови изделия с експозиционна зала

99 942.75лв.

 

Мотиви:
Проектното предложение е подадено по електронен път чрез ИСУН 2020 на 10.12.2018г. в 17:02 ч. Съгласно т.25 "Краен срок за подаване на проектните предложения" от Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 - Процедура на подбор на проекти BG06RDNP001-19.089 по МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ на МИГ „Нови пазар – Каспичан” крайния срок за подаване на проектни предложения е 10.12.2018 г. до 17.00 ч. Крайният срок за подаване на проектни предложения в обявата на МИГ „Нови пазар- Каспичан” по тази процедура също е 10.12.2018 г. до 17.00 ч. Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост и не преминава на следващ етап - техническа и финансова оценка.