• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1
Написано от Administrator
Сряда, 30 Януари 2019 18:06
ПДФ Печат Е-мейл

 

СПИСЪК

НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

от  КППП и  Върховния управителен орган на МИГ „Нови пазар-Каспичан” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.089 - МИГ „Нови пазар – Каспичан” по мярка 6.4.1 „Инвестиции в  подкрепа на неземеделски дейности”

 

No по ред

Номер на проектното предложение

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

Безвъзмездна финансова помощ (лв.)

Получена средноаритметична техническа оценка

1

BG06RDNP001-19.089-0003

"Соларис"ЕООД
(ЕИК: 127620197)

Повишаване
конкурентноспособността на "СОЛАРИС" ЕООД

101 027,43лв.

55т.

2

BG06RDNP001-19.089-0004

„ФИ ЕНД ЕЛ" ЕООД (ЕИК: 205013893)

Преустройство на съществуваща сграда в къща за гости със заведение за хранене и изграждане на детски кът

119 735,80лв.

55т.

3

BG06RDNP001-19.089-0006

„СофтМенидж” ЕООД (ЕИК 201929764)

Създаване на предприятие за производство на микроелектроника на територията на гр. Нови Пазар

108 345,00лв.

55т.

4

BG06RDNP001-19.089-0010

„Иноват” ЕООД
(ЕИК: 203053056)

Предприятие за производство на филми в община Нови пазар

111 277,50лв.

55т.

5

BG06RDNP001-19.089-0001

„Амбулатория за първична дентална помощ индивидуална практика Иван Мартиньон” ЕООД ЕИК: (202433714)

„Модернизация на технологичното оборудване и повишаване на качеството на услугите на „ АПДПИП Иван Мартиньон“ ЕООД

58 200,00лв.

52,5т.

6

BG06RDNP001-19.089-0009

„ВАРИАНТ ПЕТРОВ” ЕООД
(ЕИК: 127576085)

Разширяване на производствената дейност на "Вариант Петров" ЕООД в гр. Каспичан

74 879,36лв.

50т.

7

BG06RDNP001-19.089-0002

„Ивайло Иванов 92” ЕООД
ЕИК: (205207994)

Подпомагане на предприемачеството и конкурентното развитие на "Ивайло Иванов 92" ЕООД

111 235,50лв.

45т.

8

BG06RDNP001-19.089-0007

„СТАС АУТОМОБИЛЕ” ЕООД
(ЕИК: 204732715)

Предприятие извършващо техническо обслужване и ремонт на автомобили – Автодиагностичен център

№ 2

119 992,20лв.

45т.

9

BG06RDNP001-19.089-0008

„КЕРАМИТ” ООД (ЕИК: 127579327)

Модернизиране на производственото оборудване на "Керамит" ООД

93 256,81лв.

45т.

10

BG06RDNP001-19.089-0005

„НЮ ПАРАДАЙС” ЕООД
(ЕИК: 202795841)

Реконструкция на спортна площадка - мини футболно игрище в град Нови пазар

119 608,93лв

42,5т.

11

BG06RDNP001-19.089-0012

„ВИЖ” ЕООД
(ЕИК: 127628589)

СМР на Дърводелска работилница на "ВИЖ" ЕООД в УПИ IX-1251,

кв. 114, гр. Каспичан

118 840,28лв.

40т.

Общо

1 136 398,81лв.

 

 

 

 

СПИСЪК

НА РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

одобрен от КППП и от върховния управителен орган на МИГ „Нови пазар-Каспичан”по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG06RDNP001-19.089 - МИГ Нови пазар – Каспичан по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 

No по ред

Номер на проектното предложение

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

Безвъзмездна финансова помощ (лв.)

Получена средноаритметична техническа оценка

1

BG06RDNP001-19.089-0013

ЕТ „Васко Петков- Джули”
(ЕИК: 127018130)

СМР на обслужваща сграда за спорт и почивка УПИ IX -255, кв.37 по плана на с.Кюлевча

110 898,10лв.

37,5

2

BG06RDNP001-19.089-0014

"ГТП ГРУП" ЕООД (ЕИК: 205355200)

Кафе сладкарница с детски кът

93 046,98лв.

37,5

Общо

203 945,08

 

Тези проектни предложения са преминали успешно Оценката за административно съответствие и допустимост и Техническа и финансова оценка, но за тях не достига финансов ресурс.

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК

НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

одобрен от КППП и от върховния управителен орган на МИГ „Нови пазар-Каспичан” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG06RDNP001-19.089 - МИГ Нови пазар – Каспичан по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 

No по ред

Номер на проектното предложение

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

Безвъзмездна финансова помощ (лв.)

1

BG06RDNP001-19.089-0015

„КЕЙ” ЕООД
(ЕИК: 127634834)

Работилница за шоколадови изделия с експозиционна зала

99 942.75лв.

 

 

Мотиви:
Проектното предложение е подадено по електронен път чрез ИСУН 2020 на 10.12.2018г. в 17:02 ч. Съгласно т.25 "Краен срок за подаване на проектните предложения" от Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 - Процедура на подбор на проекти BG06RDNP001-19.089 по МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ на МИГ „Нови пазар – Каспичан” крайния срок за подаване на проектни предложения е 10.12.2018 г. до 17.00 ч. Крайният срок за подаване на проектни предложения в обявата на МИГ „Нови пазар- Каспичан” по тази процедура също е 10.12.2018 г. до 17.00 ч. Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост и не преминава на следващ етап - техническа и финансова оценка.

СПИСЪК

НА ОТТЕГЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG06RDNP001-19.089 - МИГ Нови пазар – Каспичан : мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 

No по ред

Номер на проектното предложение

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

1

BG06RDNP001-19.089-0011

„ВИЖ” ЕООД
(ЕИК: 127579327)

СМР на Дърводелска работилница на "ВИЖ" ЕООД в УПИ IX-1251, кв. 114, гр. Каспичан

 

МОТИВИ:Проектното предложение е внесено с КЕП от законния представител на кандидата - Виолин Георгиев Филев – управител на ВИЖ” ЕООД на 10.12.2018г. в 15:51 ч.Проектното предложение е подадено с грешен ЕИК, постъпило е уведомление за оттегляне поради допусната техническа грешка. Статуса му ИСУН 2020 е „оттеглено” и не е участвало в процеса на оценка.