• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
покана за свикване на ОС на МИГ Нови пазар - Каспичан
Написано от Administrator
Понеделник, 18 Март 2019 16:33
ПДФ Печат Е-мейл

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Местна инициативна група Нови пазар – Каспичан“ на свое заседание на 11.03.2019 год. на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от Устава взе решение за свикване на Общо събрание на 03.04.2019 г. от 16.30 часа в гр. Нови пазар, в многофункционалната зала на Народно читалище „Христо Ботев-1872“, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) и годишен отчет на Управителният съвет за дейността на сдружението през 2018 г.

2. Приемане на годишен отчет на Контролния съвет за 2018 г.

3. Приемане на бюджет на сдружението за 2019 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на Сдружението, съгласно разпоредбите на чл.30, ал.4 от Устава.

Съгласно чл. 32 от Устава на Сдружението общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

Последно променен на Понеделник, 18 Март 2019 16:35