• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Написано от Administrator
Петък, 19 Април 2019 14:35
ПДФ Печат Е-мейл

СПИСЪК

НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

от КППП и Върховния управителен орган на МИГ „Нови пазар - Каспичан” по

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.208

на МИГ„Нови пазар - Каспичан” по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването,

подобряването или разширяването на всички видове малка

по мащаби инфраструктура"

No по ред:

Номер на проектното предложение:

Наименование на кандидата:

Наименование на проектното предложение:

Безвъзмездна финансова помощ (лв.):

Получена средноаритме тична техническа оценка:

1.

BG06RDNP001-19.208-0001

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР (ЕИК:000931575)

„Подобряване на материално техническата база на читалищата в Община Нови пазар”

68 347.48 лв. 100% от общата стойност на проекта

57,5

2.

BG06RDNP001-19.208-0002

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР (ЕИК: 000931575)

„Реконструкция площадно пространство с изграждане на нов шадравaн пред сградата на Общината”

сградата на Общината”сградата на Общината”

194 953.52лв.

75,76% от общата стойност на проекта

45

Обща стойност на БФП 263 301лв.