• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 6 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА КППП по мярка 20
Написано от Administrator
Сряда, 07 Август 2019 00:00
ПДФ Печат Е-мейл

СПИСЪК

НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ

ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG06RDNP001-19.269 на МИГ „Нови пазар – Каспичан”, КППП по мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“

07.08.2019г.

No по ред

Номер на проектното предложение:

Наименование на кандидата:

Наименование на проектното предложение:

Искана БФП
(лв.):

1

BG06RDNP001-19.269-0002

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРИТЕ-ПАМЕТ И БЪДЕЩЕ"
(Булстат: 205227534)

Пътеводитeл Аспарухова земя

39 102.00 лв.

2

BG06RDNP001-19.269-0003

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРИТЕ-ПАМЕТ И БЪДЕЩЕ"
(Булстат: 205227534)

Уникалните”

35 500.00 лв.

Общо:

74 602,00 лв.

Мотиви за отхвърляне на проектно предложение BG06RDNP001-19.269-0002 Пътеводитeл Аспарухова земя”:В представеното проектно предложение BG06RDNP001-19.269-0002 Пътеводитeл Аспарухова земя са допуснати много непълноти, неясноти, несъответствия и пропуски. Дейността по проекта: проучване и изработване на web site и издаване на пътеводител "Аспарухова земя" не отговаря на целта на мярката за създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни. Тази дейност не е допустима съгласно раздел 13 от условията за кандидатстване по процедурата, защото не представлява проучване и/или създаване на нов местен туристически продукт, не е дейност свързана със сертифицирането на местен туристически продукт, не е свързана със съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на значими обекти от културно-историческото наследство на района, свързани с местния туристически продукт, не представлява маркетингови, промоционални и информационни дейности, свързани със създаването и популяризираните на местен туристически продукт, не представлява дейност по съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията. Туристическия продукт според Закона за туризма е съвкупността от туристически услуги, предлагани и/или предоставяни в един или няколко туристически обекта. В същото време в научната литература е възприето по-широко схващане за този термин. Най-общо туристическият продукт представлява съвкупност от стоки и услуги, които от една страна, са резултат от производствената дейност на туристически и други предприятия, но от друга – и от различни блага– слънце, вода, красиви пейзажи, културни и исторически забележителности. В този смисъл изработване амо на web site и книжка "Пътеводител Аспарухова земя" не може да бъде определено като създаване на местен туристически продукт.

Мотиви за отхвърляне на проектно предложение BG06RDNP001-19.269-0003 Уникалните”:Проектното предложение BG06RDNP001-19.269-0003 не отговаря на критериите за ОАСД. При проверката за административно съответствие и допустимост на документацията, Комисията за подбор на проектни предложения констатира и установи непълноти, липси и несъответствия в представените документи. На 26.07.2019г., чрез ИСУН 2020 на кандидата бе изпратено Уведомително писмо за искане на документи и/или разяснения. В указания срок до 04.08.2019г. кандидатът не е отстранил нередностите и не е върнал отговор на писмата за допълнителна информация, което не позволява завършване на оценката за АСД.