• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 9 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан” получи писмо от ДФЗ- Разплащателна агенция за одобрение на процедура BG06RDNP001-19.015
Написано от Administrator
Петък, 23 Август 2019 13:43
ПДФ Печат Е-мейл

Днес  23.08.2019г. СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан”  получи писмо от ДФЗ- Разплащателна агенция  за одобрение на  процедура BG06RDNP001-19.015 за подбор на проектни предложения  по мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.   Предстои  подписване  на договор с бенефициента.