• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
О Б Я В А - МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 20„СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ"
Написано от Administrator
Вторник, 03 Септември 2019 13:58
ПДФ Печат Е-мейл

 

О Б Я В А

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН”

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ ПО

МЯРКА 20„СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ“

Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.269 по Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони 2014 -2020г.

Мярка: 19 „Водено от общностите местно развитие“

Основната цел на процедурата:

Основната цел е: Създаване на нов местен туристически продукт, обединяващ местното културно наследство, местните изделия и храни.

Избраната в стратегията за ВОМР мярка съответства на идентифицираните в проучванията и анализите на територията нужди, а именно финансиране на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за опазване на типичните местни изделия, продукти и храни и тяхното развитие и предаване към следващите поколения; нуждите от извършване на консервационно - възстановителни дейности, експониране, социализация (осигуряване на нормален достъп) и валоризация на обектите на културно-историческото наследство и природното наследство; продължаване на дейностите по обогатяване на културния календар на територията.

Целта на мярката съответства на Цел 3 на Регламент 1305/2013 г. на ЕС - постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително създаването и поддържането на заетост и пряко допринася за постигането на Приоритетна ОС 6Б за укрепване на териториалната конкурентоспособност на селските територии, чрез подобряване на качеството на живот и условията за бизнес на Цел 3 на ПРСР 2014 -2020 г. - Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

„МИГ Нови пазар – Каспичан” - Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

По мярка 20 допустими кандидати са :

Общините от територията на МИГ

Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ

Читалища от територията на МИГ

Еднолични търговци или Юридически лица от територията на МИГ, регистрирани по Търговския закон

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими са само дейности на територията на МИГ за:

1. Проучвания и/или създаване на нов местен туристически продукт, обединяващ местното културно наследство, местните изделия и храни;

2. Дейности, свързани със сертифицирането на местен туристически продукт;

3. Съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на значими обекти от културно-историческото наследство на района, свързани с местния туристически продукт (в т.ч. археологически), както и на терените около тях;

4. Маркетингови, промоционални и информационни дейности, свързани със създаването и популяризиране на местен туристически продукт:

- подпомагане на провеждането на местни празници, обичаи и традиции;

- създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки - исторически, етнографски и др.;

- провеждане на специални промоционални и информационни кампании за новия туристически продукт;

5. Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1. Разходи за организиране на пътувания на територията на МИГ - разходи за командировки: пътни, дневни разходи и нощувки, съгласно действащата Наредба за командировките в страната;

2. Разходи, свързани със създаването и сертифицирането на местен туристически продукт

3. Закупуване и реставрация на експонати и оборудване за етнографски, исторически и други експозиции

4. Разходи за закупуване на материали, консумативи, оборудване, обзавеждане, инвентар и облекла за местните фолклорни състави

5. Разходи свързани с проучване, провеждане на археологически разкопки, консервиране и/или възстановяване на паметници на културата с местно значение.

6. Разходи за организация и провеждане на различни мероприятия във връзка с местни обичаи и традиции - /провеждане на фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, свързани с местното наследство.

7. Разходи за маркетингови и информационни дейности, свързани с популяризиране на местното наследство, фолклор, изделия и храни /издаване на брошури, дипляни, публикации, филми, семинари, и др./

8. Разходи за организиране на семинари, срещи и други подобни;

9. Разходи за външни услуги;

- наем на помещения и апаратура;

- други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по проекта (пощенски разходи, застраховки и др.)

5.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.09.2019г.

Втори краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 30.09.2019 г.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Налични остатъчни средства по настоящата процедура са : 119 585.20 лева.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на допустимите разходи за проект: - 4 890 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект: - 39 116 лева

Интензитет на финансовата помощ
1. 100 % за получател публично лице и проектът не генерира приход;

1. 70 % за получател публично лице и проектът генерира приход;

2. 60 % за получател частно лице;

3. 70 % за получател частно лице и проектът е в обществена полза

8. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

 

Критерии

Макс. точки

1. Кандидатите са Юридически лица с нестопанска цел или Читалища

15

2. Проекта включва комбинирани дейности по популяризиране на местни изделия, продукти и културно наследство

15

3. Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън общинските центрове

10

4. Проектът предвижда пренасянето на културен опит, знания, умения и традиции между различните поколения

10

5. Дейностите по проекта съхраняват и популяризират уникалното материално културно - историческо наследство на територията

10

6. Дейностите по проекта мотивират местната общност да участва и инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти

10

7. Дейностите по проекта насърчават съвместно участие на различни социални и граждански групи и културни институции и осигуряват приемственост между поколенията с активното участие на младите хора

10

8. Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни изделия и културното наследство по иновативен и нетрадиционен начин, отразяващ съвременните методи за анимация в туризма.

10

9. Дейностите по проекта включват участие на хора с увреждания и/или малцинствени групи

5

10. Кандидатът не е получавал подкрепа от европейската общност за подобна инвестиция

5

ОБЩО

100

 

Минимално допустимата оценка за качество на проектните предложения е – 25 точки.

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

СНЦ” МИГ Нови пазар – Каспичан” адрес: гр. Нови пазар, ул.”Оборище” №1, ет. ІІІ

тел. 0886 336 550; е-mail:mignpk@abv.bg, С.Комитова, М.Иванова, Д.Илчева

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

- на сайта на Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан” - http://www.migbg.org./;

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Кандидат в процедура може да иска разяснения по документите по условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Разясненията се утвърждават от Председателя на УС на МИГ Нови пазар – Каспичан или оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват в ИСУН в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

Последно променен на Вторник, 03 Септември 2019 14:03