• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Списък на одобрените за финансиране проекти по мярка 20 - /втори краен срок на прием/
Написано от Administrator
Сряда, 30 Октомври 2019 14:50
ПДФ Печат Е-мейл

 

СПИСЪК

НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

от  КППП и  Върховния управителен орган на МИГ „Нови пазар-Каспичан”

по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG06RDNP001-19.269 /втори краен срок за прием/

на МИГ „Нови пазар – Каспичан”, Мярка 20 „Създаване на местен

туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“

съгл. протокол от заседание на УС № 123/29.10.2019г.

No по ред:

Номер на проектното предложение:

Наименование на кандидата:

Наименование на проектното предложение:

Обща стойност на проекта(лв.)

Безвъзмездна финансова помощ (лв.):

Получена
средно
аритметична
техническа оценка
:

1.

BG06RDNP

001-19.269-0004

Народно читалище "Васил Левски - 1924" – Върбяне, ЕИК-000924303

"НЧ"Васил Левски - 1924" - Минало, традиции, послания, съвременност“

19 494.80

19 494.80 100% от общата стойност на проекта

70

точки