• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 10 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.335 по мярка 4.1.2„Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"
Написано от Administrator
Понеделник, 02 Декември 2019 11:58
ПДФ Печат Е-мейл

 

О Б Я В А

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН”

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ ПО

МЯРКА 4.1.2„ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА"

Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.335 по мярка 4.1.2„Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони 2014 -2020г.Мярка: 19 „Водено от общностите местно развитие“

Основната цел на процедурата:

Основната цел е: Повишаване ефективността на малките земеделски стопанства чрез подпомагане на материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанствата на територията на МИГ „Нови пазар-Каспичан” мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" .

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

„МИГ Нови пазар – Каспичан” - Мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем. Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:

1. Инвестиции за модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството;

2. Инвестиции за подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията (като оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка, осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);

3. Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;

2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;

3. Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар), закупуване на преносими сушилни и др;

4. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

5. Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

5.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 02.12.2019г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 30.01.2020г.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по настоящата процедура е: 146 687 лева.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на допустимите разходи за проект: - 2 445 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект: - 48 896 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за колективни инвестиции - 136 908 лева

Интензитет на финансовата помощ е в размер до 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

Мин. стойност БФП/ФИ – 1 467, 00лв.

Макс. стойност БФП/ФИ - 29 337,60 лв.

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи:

За проекти представени от млади селскостопански производители;

За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка;

За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения;

За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;

За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 28 и член 29 – 15 %

• Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени.

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

 

Критерии

Макс. точки

1. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години, към датата на кандидатстване

20

2. Дейностите по проекта са в областта на производството на плодове и/или зеленчукопроизводството и/или трайните насаждения и/или животновъдството

- над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – 10 т.

- над 50 % от инвестициите са в посочените сектори - 15 т.

- над 75 % - от инвестициите са в посочените сектори - 20 т.

20

3. Проектът създава нови работни места с постоянна заетост

- до 2 работни места – 10 точки

- над 2 работни места – 20 точки

20

4. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството

10

5. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието

10

6. Кандидатът не е получавал подкрепа от европейската общност за подобна инвестиция

10

7. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

5

8. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

ОБЩО

100

 

Минимално допустимата оценка за качество на проектните предложения е – 25 точки.

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт:
Милена Иванова – експерт СВОМР, тел. 0886 336 550;

е-mail: mignpk@abv.bg
адрес: гр. Нови пазар, ул.”Оборище” №1, ет. ІІІ

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

- на сайта на Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан” - http://www.migbg.org./;

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

ВАЖНО! След обявяване на процедура да подбор МИГ „Нови пазар – Каспичан” осигурява предоставяне на разяснения по документите. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до три седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща на МИГ - mignpk@abv.bg, като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията следва да бъдат утвърдени от Председателя на Управителния съвет или оправомощено от него лице. Разясненията следва да се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се съобщават в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСУН 2020 в 10- дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

Последно променен на Понеделник, 02 Декември 2019 11:59