• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
Написано от Administrator
Понеделник, 02 Декември 2019 12:00
ПДФ Печат Е-мейл

 

О Б Я В А

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” Открива процедура за подбор на проектни предложения за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ ПО МЯРКА 7.5. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основната цел на процедурата:Развитие на туризма и туристическия потенциал на територията на МИГ „Нови пазар – Каспичан”.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:

„МИГ Нови пазар – Каспичан” - Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

По мярка 7.5 допустими кандидати са :

· Общините от територията на МИГ;

· Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ;

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1. Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

2. Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „3“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.

Допустимо е авансово плащане в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва: --- до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и; - - разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП. Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

5.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Период на прием на проектни предложения:

Настоящата процедура е с два крайни срока за подаване на проектни предложения както следва: Начален срок за подаване на проектните предложения: от 02.12.2019г. Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 30.01.2020г.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:

Наличните остатъчни средства по настоящата процедура са: 23 697.31 лева.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ:

Минимален размер на допустимите разходи за проект: - 9 779 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект: - 391 166 лева
Интензитет на финансовата помощ

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100 %.

Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.

8. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

 

Критерии

Макс. точки

1. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм

30

2. Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън общинските центрове

20

3. Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинските програми за развитие на туризма, приети от Общинските съвети

10

4. Кандидатите са Юридически лица с нестопанска цел

10

5. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 10 т.

10

6. Кандидатът не е получавал подкрепа от европейската общност за подобна инвестиция

10

7. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

8. Проектът ще създаде работни места при изпълнение на допустимите дейности.

5

ОБЩО :

100

 

Минимално допустимата оценка за качество на проектните предложения е – 25 точки.

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт:Милена Иванова – експерт СВОМР, тел. 0886 336 550; е-mail:mignpk@abv.bg.СНЦ” МИГ Нови пазар – Каспичан” адрес: гр. Нови пазар, ул.”Оборище” №1, ет. ІІІ .Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

- на сайта на Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан” - http://www.migbg.org./;

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/.

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

ВАЖНО! След обявяване на процедура да подбор МИГ „Нови пазар – Каспичан” осигурява предоставяне на разяснения по документите. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до три седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща на МИГ - mignpk@abv.bg, като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията следва да бъдат утвърдени от Председателя на Управителния съвет или оправомощено от него лице. Разясненията следва да се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се съобщават в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСУН 2020 в 10- дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

Последно променен на Понеделник, 02 Декември 2019 12:00