• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 10 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.337 по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Написано от Administrator
Понеделник, 02 Декември 2019 12:02
ПДФ Печат Е-мейл

 

 

О Б Я В А

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН”

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ ПО

МЯРКА 4.2.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.337 по мярка 4.2.1Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони 2014 -2020г.

Мярка: 19 „Водено от общностите местно развитие“

Основната цел на процедурата:

Модернизиране на технологичната база и внедряване на иновации в специфични за територията предприятия от ХВП чрез:

1. по-добро използване на факторите за производство;

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

5. подобряване опазването на околната среда.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

„МИГ Нови пазар – Каспичан” - Мярка 4.2.1Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

1. земеделски стопани;

2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020г.;

3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2;

Кандидатите по т.1, 2 и 3 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите .

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими са само дейности на територията на МИГ за:

1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

4. постигане на съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, и/или

5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

10.подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;

4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ;

5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;

6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюз за прилагане на подмярка 4.2.„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, включително чрез финансов лизинг;

8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т.1-10.

5.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 02.12.2019г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 30.01.2020г.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Остатъчния бюджет по настоящата процедура е в размер: 121 233.04 лв.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на допустимите разходи за проект: - 29 337 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект: - 391 166 лева

Мин. стойност БФП/ФИ - 14 668,50 лв.

Макс. стойност БФП/ФИ -121 233,04 лв.

Интензитет на финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

 

Критерии

Макс. точки

1.Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на ЕС 2003/361/ЕС

20

2. Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани - Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65 % собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти)

10

3. Проекти с инвестиции и дейности, насочени в чувствителни сектори - над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори: плодове и/или зеленчуци и/или етерично-маслени растения и/или животновъдство.

10

4. Проектът създава нови работни места с постоянна заетост

- до 3 работни места – 5 точки

- над 3 работни места – 10 точки

10

5. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието

10

6. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика и/или услуга и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието

10

7.Проектът включва преработка и производство на биологични продукти

10

8.Кандидатът не е получавал подкрепа от европейската общност за подобна инвестиция

10

9.Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

- над 30% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3т.

- над 50% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5т.

5

10.Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

ОБЩО

100

 

Минимално допустимата оценка за качество на проектните предложения е – 25 точки.

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт: Милена Иванова – експерт СВОМР, тел. 0886 336 550;

е-mail: mignpk@abv.bg , адрес: гр. Нови пазар, ул.”Оборище” №1, ет. ІІІ

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

- на сайта на Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан” - http://www.migbg.org./;

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/ .

ВАЖНО! След обявяване на процедура да подбор МИГ „Нови пазар – Каспичан” осигурява предоставяне на разяснения по документите. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до три седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща на МИГ - mignpk@abv.bg, като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията следва да бъдат утвърдени от Председателя на Управителния съвет или оправомощено от него лице. Разясненията следва да се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се съобщават в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСУН 2020 в 10- дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

Последно променен на Понеделник, 02 Декември 2019 12:03