• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА
Написано от Administrator
Четвъртък, 05 Март 2020 15:34
ПДФ Печат Е-мейл

СПИСЪК

НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ

ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА

по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG06RDNP001-19.337 - (втори прием) от СВОМР на „МИГ Нови пазар – Каспичан” по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

съгл. Протокол № 2 на КППП от 05.03.2020 г.

No по ред

Номер на проектното предложение:

Наименование на кандидата:

Наименование на проектното предложение:

Искана БФП
(лв.):

1

BG06RDNP001-19.337 - 0001

„Иванови Агро” ООД

ЕИК: 202392865

Закупуване на оборудване и благоустрояване на цех за първична обработка и пакетиране на орехови ядки”

82 029.89 лв.

Мотиви за отхвърляне на проектно предложение BG06RDNP001-19.337-0001 Закупуване на оборудване и благоустрояване на цех за първична обработка и пакетиране на орехови ядки”:

1. Съгласно т.13 от Условията за кандидатстване по процедурата, допустимата дейност, към която се отнася проектното предложение е: подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукт, но разходите, за които се иска финансиране са недопустими съгласно т.14 от същите условия. С подаденото проектно предложение се иска благоустрояване на неизграден обект и закупуване на хладилна камера, които са включени в приложение 1А към вече подписан договор за финансиране между МИГ, ДФЗ и кандидата "Иванови Агро" ООД с № BG06RDNP001-19.015-0001.

2. В прикачените в секция 12 на формуляра за кандидатстване документи има приложено писмо от БАБХ, изх. № РД27-2780/09.07.2018г., в което се указва, че цехът за преработка на храни не е изграден и оборудван, а е на етап "Инвестиционен проект". С комуникацията от кандидата е изискано да се представи актуална скица на имота, където ще се инсталира оборудването, но такава не е представена с актуална дата, от която да е видно, че в терена има построена сграда. Представена е скица на поземления имот , издадена 02.10.2017г. от Служба „Геодезия и Кадастър ” гр. Шумен, на която е отразен единствено терен без сграда в него, което показва, че такава не е изградена.

3. Представят се КСС и договор за строителство с „Ролвис” ООД, който е подписан през юли 2018г. със срок на изпълнение 180 дни и с комуникацията се уточнява, че този договор не е изпълнен и не могат да се представят документи за свършена работа.


4. От планираните за закупуване активи и описани в Таблица за допустими инвестиции и дейности само следните активи са посочени като необходими в количествената сметка към представения одобрен Технологичен проект: пластмасови касети, позиция1; пластмасови бокс палети, с отвори, с 4 крака, позиция 2; пластмасови бокс палети, с отвори, с 4 колела, позиция 3; пластмасови бокс палети, с отвори, с 3 траверси, позиция 4; метален стелаж за пакетиращи материали, позиция 15; стелаж от неръждаема стомана за вътрешен инвентар, позиция 16; мивка от неръждаема стомана с две корита и плот, позиция 17; корито за измиване на орехи от неръждаема стомана, позиция 18 и работна маса от неръждаема стомана, позиция 14, въпреки че не е ясно за какво ще се ползва. Пояснение за това няма и в запитванията за представяне на оферти и в самите оферти. Планираните за закупуване активи: машина за измиване на орехи, сушилня за ток - 3 етажа, електрически стакер, транспалетна количка с електронна везна, малка претегляща платформа до 300 кг, малка претегляща платформа до 15 кг, камерна вакуум машина и цялостно изграждане на хладилна камера за съхранение на орехи не са включени от технолога в Количествената сметка към изготвения и одобрен от главния архитект технологичен проект. Тези машини/съоръжения/оборудване не са посочени и в схемите за позициониране на оборудването и работата на цеха за първична обработка и пакетиране на ядки, за което е изготвен технологичен проект от правоспособен проектант инженер технолог Златимира Христова.


5. Описаните като допустими за закупуване активи от ТДИД и включени в КС на технологичния проект не представляват допустими разходи, изброени в т.14 от Условията за кандидатстване по процедурата, а именно:

1.изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда - сграда не е изградена, няма работещ цех, производствения цикъл не е започнал.

2.закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга - към момента на кандидатстване не съществува производствен процес и описаните за закупуване допустими, съгласно КС на технологичния проект активи не допринасят за подобряване на производствен процес, не са завършено цялостно оборудване, с което да се осъществява завършен процес от преработка, пакетиране, охлаждане, сушене, съхраняване на храни, не се отнасят до производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси; опазване компонентите на околната среда; производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса; подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.

6. Обект на инвестиция по този проект не са:

-закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;

-закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ;

- закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;

-изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

-материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти, включително чрез финансов лизинг;

-разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

-закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

-за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

7. Предвид на това, че с този проект не съществува допустимост на разходи за строителни дейности, то исканите за възстановяване разходи за изработване на ПУП, инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ, както и разходи за строителен надзор, изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционния проект с изискванията на ЗУТ, разходи за енергийно обследване на несъществуваща производствена система са недопустими, съгласно т.14 от Условията за кандидатстване.

8. Приложена Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта от двамата управители, не е коректно попълнена. Кандидатът има подписан с МИГ договор за финансиране на проект от 27.08. 2019г. по същата мярка. В проектното предложение са одобрени разходи за сушилня за орехи, хладилна камера за съхранение и СМР подобект "Благоустрояване". В настоящото проектно предложение се иска благоустрояване на неизграден обект и закупуване на хладилна камера, които са включени към одобрения предишния проект за финансиране, в него има и закупуване на сушилня за орехи, независимо от това , че едната сушилня е на ток , другата на газ и двете са за една и съща операция, това според мен води до двойно финансиране.

9. Проектното предложение не допринася за постигане на общата цел за подобряване на цялостната дейност, тъй като все още не е изграден цеха, не е започнато производство, не е реализиран първия проект.