• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ И ОТХВЪРЛЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Написано от Administrator
Четвъртък, 12 Март 2020 17:55
ПДФ Печат Е-мейл

1

СПИСЪК

НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

от  КППП и  Върховния управителен орган на МИГ „Нови пазар-Каспичан” по

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP00119.337 - (втори прием) от СВОМР на „МИГ Нови пазар – Каспичан”

по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

No по ред:

Номер на проектното предложение:

Наименование на кандидата:

Наименование на проектното предложение:

Безвъзмездна финансова помощ (лв.):

Получена средноаритме тична техническа оценка:

1.

BG06RDNP001-19.337-0002

КРИС ОЙЛ 97” ЕООД
ЕИК-
127041556

Модернизация на производствените мощности на фабрика за растителни масла”

119 460.00лв

50% от общата стойност на проекта

40

точки

 

СПИСЪК

НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

одобрен от КППП и от Върховния управителен орган на МИГ „Нови пазар - Каспичан” по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG06RDNP00119.337- (втори прием) от СВОМР на „МИГ Нови пазар – Каспичан”

по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

No по ред

Номер на проектното предложение:

Наименование на кандидата:

Наименование на проектното предложение:

Искана БФП
(лв.):

1.

BG06RDNP001-19.337 - 0001

„Иванови Агро” ООД

ЕИК: 202392865

Закупуване на оборудване и благоустрояване на цех за първична обработка и пакетиране на орехови ядки”

82 029.89 лв.

Мотиви за отхвърляне на проектно предложение BG06RDNP001-19.337-0001 Закупуване на оборудване и благоустрояване на цех за първична обработка и пакетиране на орехови ядки”:

Мотиви за отхвърляне на проектно предложение BG06RDNP001-19.337-0001 Закупуване на оборудване и благоустрояване на цех за първична обработка и пакетиране на орехови ядки”:

1. Съгласно т.13 от Условията за кандидатстване по процедурата, допустимата дейност, към която се отнася проектното предложение е: подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукт, но разходите, за които се иска финансиране са недопустими съгласно т.14 от същите условия. С подаденото проектно предложение се иска благоустрояване на неизграден обект и закупуване на хладилна камера, които са включени в приложение 1А към вече подписан договор за финансиране между МИГ, ДФЗ и кандидата "Иванови Агро" ООД с № BG06RDNP001-19.015-0001.

2. В прикачените в секция 12 на формуляра за кандидатстване документи има приложено писмо от БАБХ, изх. № РД27-2780/09.07.2018г., в което се указва, че цехът за преработка на храни не е изграден и оборудван, а е на етап "Инвестиционен проект". С комуникацията от кандидата е изискано да се представи актуална скица на имота, където ще се инсталира оборудването, но такава не е представена с актуална дата, от която да е видно, че в терена има построена сграда. Представена е скица на поземления имот , издадена 02.10.2017г. от Служба „Геодезия и Кадастър ” гр. Шумен, на която е отразен единствено терен без сграда в него, което показва, че такава не е изградена.

3. Представят се КСС и договор за строителство с „Ролвис” ООД, който е подписан през юли 2018г. със срок на изпълнение 180 дни и с комуникацията се уточнява, че този договор не е изпълнен и не могат да се представят документи за свършена работа.

4. От планираните за закупуване активи и описани в Таблица за допустими инвестиции и дейности само следните активи са посочени като необходими в количествената сметка към представения одобрен Технологичен проект: пластмасови касети, позиция1; пластмасови бокс палети, с отвори, с 4 крака, позиция 2; пластмасови бокс палети, с отвори, с 4 колела, позиция 3; пластмасови бокс палети, с отвори, с 3 траверси, позиция 4; метален стелаж за пакетиращи материали, позиция 15; стелаж от неръждаема стомана за вътрешен инвентар, позиция 16; мивка от неръждаема стомана с две корита и плот, позиция 17; корито за измиване на орехи от неръждаема стомана, позиция 18 и работна маса от неръждаема стомана, позиция 14, въпреки че не е ясно за какво ще се ползва. Пояснение за това няма и в запитванията за представяне на оферти и в самите оферти. Планираните за закупуване активи: машина за измиване на орехи, сушилня за ток - 3 етажа, електрически стакер, транспалетна количка с електронна везна, малка претегляща платформа до 300 кг, малка претегляща платформа до 15 кг, камерна вакуум машина и цялостно изграждане на хладилна камера за съхранение на орехи не са включени от технолога в Количествената сметка към изготвения и одобрен от главния архитект технологичен проект. Тези машини/съоръжения/оборудване не са посочени и в схемите за позициониране на оборудването и работата на цеха за първична обработка и пакетиране на ядки, за което е изготвен технологичен проект от правоспособен проектант инженер технолог Златимира Христова.

5. Описаните като допустими за закупуване активи от ТДИД и включени в КС на технологичния проект не представляват допустими разходи, изброени в т.14 от Условията за кандидатстване по процедурата, а именно:

1.изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда - сграда не е изградена, няма работещ цех, производствения цикъл не е започнал.

2.закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга - към момента на кандидатстване не съществува производствен процес и описаните за закупуване допустими, съгласно КС на технологичния проект активи не допринасят за подобряване на производствен процес, не са завършено цялостно оборудване, с което да се осъществява завършен процес от преработка, пакетиране, охлаждане, сушене, съхраняване на храни, не се отнасят до производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси; опазване компонентите на околната среда; производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса; подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.

6. Обект на инвестиция по този проект не са:

-закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;

-закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ;
- закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;

-изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

-материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти, включително чрез финансов лизинг;

-разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

-закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

-за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

7. Предвид на това, че с този проект не съществува допустимост на разходи за строителни дейности, то исканите за възстановяване разходи за изработване на ПУП, инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ, както и разходи за строителен надзор, изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционния проект с изискванията на ЗУТ, разходи за енергийно обследване на несъществуваща производствена система са недопустими, съгласно т.14 от Условията за кандидатстване.

8. Приложена е Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта от двамата управители, не е коректно попълнена. Кандидатът има подписан с МИГ договор за финансиране на проект от 27.08.2019г. по същата мярка. В проектното предложение са одобрени разходи за сушилня за орехи, хладилна камера за съхранение и СМР подобект "Благоустрояване". В настоящото проектно предложение се иска благоустрояване на неизграден обект и закупуване на хладилна камера, които са включени към одобрения предишния проект за финансиране, в него има и закупуване на сушилня за орехи, независимо от това , че едната сушилня е на ток, другата на газ и двете са за една и съща операция, което води до двойно финансиране.

9. Проектното предложение не допринася за постигане на общата цел за подобряване на цялостната дейност, тъй като все още не е изграден цеха, не е започнато производство, не е реализиран първия проект.