• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 6.4.1 МЕЖДУ МИГ, ДФЗ И "АПДПИП Иван Мартиньон"ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан"
Написано от Administrator
Вторник, 28 Април 2020 15:47
ПДФ Печат Е-мейл

ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 6.4.1 МЕЖДУ МИГ, ДФЗ И "АПДПИП Иван Мартиньон"ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан"


Днес 27.04.2020г., председателят на сдружение МИГ „Нови пазар - Каспичан" Ангел Куцаров и бенефициентът „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ИВАН МАРТИНЬОН” ЕООД - гр.Каспичан, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по процедура BG06RDNP001-19.089 на МИГ "Нови пазар - Каспичан", МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на кандидат „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ИВАН МАРТИНЬОН” ЕООД - гр.Каспичан с наименование: Модернизация на технологичното оборудване и повишаване на качеството на услугите на "АПДПИП Иван Мартиньон"ЕООД по мярка 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар - Каспичан".
Проектното предложение е на стойност 77 600.00
Безвъзмездната финансова помощ е 75% - 58 200.00
Предвижда се закупуване на:
- Рентгенов кугел със сензор;
- Автоклав;
- Ендомотор с апекс локатор;
- Имплантологичен мотор;
- Стоматологичен юнит;