• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и Община Каспичан подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по МЯРКА 7.2 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Написано от Administrator
Четвъртък, 30 Април 2020 15:44
ПДФ Печат Е-мейл

 

МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и Община Каспичан подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по МЯРКА 7.2 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан"


Днес 30.04.2020г., председателят на сдружение МИГ „Нови пазар - Каспичан" Ангел Куцаров и кметът на Община Каспичан Милена Недева, подписаха Договор с ДФ „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.014-S1 на МИГ "Нови пазар - Каспичан", Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на кандидат „Община Каспичан” с наименование: -„Облагородяване и оформяне на зелената площ по ул. "Ал. Стамболийски” по мярка Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”от Стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар - Каспичан".

Проектното предложение е на стойност 200 784.68 лв. без ДДС

Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 200 684.66 лв. без ДДС