• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 7 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“
Написано от Administrator
Вторник, 19 Май 2020 00:00
ПДФ Печат Е-мейл

!!! ВНИМАНИЕ !!!!


Поради технически причини информацията в сайта е възстановена от архив, генериран на 21.05.2020. Уеб сървърът които обслужва сайта претърпя срив на информацията поради това беше възстановен архив от 21.05.2020. Екипът на хостинга работи по въпроса максимално бързо да се възстанови актуалната информация по сайта.


Извиняваме се за причиненото неудобство. Информацията ще бъде възстановена в най- кратки срокове

От екипът на хостинга поддържащ сайта.

 

 

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Местна инициативна група Нови пазар – Каспичан“ на свое заседание на 29.04.2020 год. на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от Устава взе решение за свикване на Общо събрание на 03.06.2020 г. от 16.30 часа в гр. Нови пазар, ул. „Хаджи Димитър“ 11 (лятна градина на р-т Дионисий), при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2019 год.

2. Годишен отчет на УС за дейността на сдружението през 2019 год., включващ годишен доклад за работата по проект „Изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие“ през 2019 год. по подмерки 19.2 и 19.4.

3. Годишен доклад на Контролния съвет за 2019 год.

4. Приемане на промени в устава на Сдружението.

5. Избор на Управителен съвет на Сдружението

6. Избор на Председател на Сдружението

7. Избор на Контролен съвет на Сдружението

8. Избор на Председател на Контролния съвет

9. Разни

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на Сдружението, съгласно разпоредбите на чл.30, ал.4 от Устава.

Съгласно чл. 32 от Устава на Сдружението общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

Последно променен на Понеделник, 20 Юли 2020 17:01