• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОДОБРЕН ОТ ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.398 на МИГ „Нови пазар – Каспичан” (прием 2020) от СВОМР на МИ
Написано от Administrator
Вторник, 21 Юли 2020 11:34
ПДФ Печат Е-мейл

 

 

Приложение 2

СПИСЪК

НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОДОБРЕН ОТ ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.398 на МИГ „Нови пазар – Каспичан” (прием 2020) от СВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан, мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“
съгл. Протокол от Заседание на УС на МИГ № 148/13.07.2020г.

No по ред

Номер на проектното предложение

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

Исканата Безвъзмездна

финансова помощ (лв.)

1

BG06RDNP001-19.398-0001

Народно читалище "Просвета - 1911" гр.Плиска

„Българските традиции – мост между   поколенията“

17 360.00

2

BG06RDNP001-19.398-0002

Народно читалище “Пробуда – 1928”гр.Каспичан

Съхранение и популяризиране на българските народни танци, оцелели през вековете“

21 560.80

3

BG06RDNP001-19.398-0003

Народно читалище "Христо Косовски - 1926" с.Косово

„Възраждане и популяризиране на българския фолклор в с.Косово“

16 078.04

Общо:

54 998.84

 

М О Т И В И :

Мотиви за неодобрение на проектното предложение с рег. № BG06RDNP001-19.398-0001, кандидат Народно читалище "Просвета - 1911" гр.Плиска :

Съгласно т.6 от Условията за кандидатстване целта на мярка 20 е : "Създаване на нов местен туристически продукт, обединяващ местното културно наследство, местните изделия и храни". Във Формуляра за кандидатстване, както и в приложения анализ разходи-ползи, няма предоставена  информация как предвидените в проекта дейности ще допринесат за създаване на нов, местен туристически продукт. Дейностите по проекта съгласно т.7 от Формуляра за кандидатстване са: 1. „Закупуване на облекла за фолклорните състави към Читалището“ и 2. Управление на проекта. Същинската дейност "закупуване на облекла" всъщност не е дейност, а разход и не съответства на допустимите за финансиране по мярката дейности съгласно т.13 от Условията за кандидатстване. Кандидатът не е представил обосновка  на необходимостта от закупуването на народни носии - с провеждането на какви фолклорни събития, фестивали, обичаи, събори, театрални постановки и др. са свързани и какъв туристически продукт/услуга създават или развиват. Само по себе си закупуване на носии не може да се квалифицира като съхраняване и популяризиране на уникалното културно – историческо наследство на територията посредством възраждане на местния фолклор без да бъде свързано с провеждане на някакво събитие /събор, фестивал, възстановка и др./. В проектното предложение се визира закупуване на варненски костюми, които не са характерни за Северняшка фолклорна област, към която принадлежи Община Каспичан, в която попада   и цялата територия на МИГ, т.е. не се съхранява културното наследство /фолклора/ на територията. В раздел 8 "Индикатори" от Формуляра за кандидатстване е посочен индикатор "Възстановени и подобрени обекти от културно -историческото наследство", който не съответства на заложеното в конкретния проект. Несъответствието е породено от това, че в проектно предложение не е включена никаква допустима дейност съгласно условията за кандидатстване по мярката. Предвидените в т.7 от  Условията за кандидатстване индикатори, съответстват на допустимите за мярката дейности и се определят съгласно целите на конкретното проектно предложение. Проектно предложение да бъде отхвърлено, защото не отговаря на целта на мярка 20 - "Създаване на нов местен туристически продукт, обединяващ местното културно наследство, местните изделия и храни", не отговаря на допустимите по мярката дейности и не допринася за постигане на една или повече от целите на СВОМР.

 

Мотиви за неодобрение на проектното предложение  с рег. № BG06RDNP001-19.398-0002, кандидат Народно читалище “Пробуда – 1928” гр.Каспичан:

Кандидатът във Формуляра за кандидатстване в т.7 "План за изпълнение / Дейности по проекта" е заложил като дейност допустим разход по процедурата - „Закупуване на облекла за фолклорните състави към Читалището“, като в представения формуляр и документи няма ясна връзка със заложените по т.13 Дейности от Условията за кандидатстване. Закупуването само на народни носии, без обвързаност с конкретни характерни за региона традиции и обичаи, не води до съхраняване и популяризиране на културното наследство. В тази връзка липсва обоснованост  в проектното  предложение за необходимостта от закупуването на народни носии и с провеждането на какви фолклорни събития, фестивали, обичаи, събори, театрални постановки и др. са свързани и какъв  продукт/услуга създават или развиват; какви обичаи. месни празници и традиции пресъздават, характерни за територията на МИГ. Както и няма връзка как се вписват шопските ( Шопска фолклорна област) и варненските (Добруджанска фолклорна област) костюми с традициите и обичаите, характерни за Северняшката фолклорна област, в който попада територията на МИГ и каква специфика и самобитност характерни за него представят. Всяка една от дейностите по т. 13 от Условията за кандидатстване е обвързан с индикаторите за резултат по 7. от Условията за кандидатстване.Посоченият от кандидата индикатор "Възстановени и подобрени обекти от културно -историческото наследство" не съответства на представения проект - резултат от несъответствието на цитираните в проекта дейности спрямо дейностите по т. 13 от Условията за кандидатстване. Проектно предложение да бъде отхвърлено, защото не отговаря на целта на мярка 20 - "Създаване на нов местен туристически продукт, обединяващ местното културно наследство, местните изделия и храни", не отговаря на допустимите по мярката дейности и не допринася за постигане на една или повече от целите на СВОМР.

 

Мотиви за неодобрение на проектното предложение с рег. № BG06RDNP001-19.398-0003, кандидат Народно читалище "Христо Косовски - 1926" с. Косово:

Съгласно т.6 от Условията за кандидатстване целта на мярка 20 е : "Създаване на нов местен туристически продукт, обединяващ местното културно наследство, местните изделия и храни". Във Формуляра за кандидатстване, както и в приложения анализ разходи-ползи, никъде не фигурира информация, как предвидените в проекта дейности ще допринесат за създаване на нов, местен туристически продукт. Дейностите по проекта съгласно т.7 от Формуляра за кандидатстване са: 1. „Закупуване на облекла за фолклорните състави към Читалището“ и 2. Управление на проекта. Същинската дейност "закупуване на облекла" всъщност не е дейност, а разход и не съответства на допустимите за финансиране по мярката дейности съгласно т.13 от Условията за кандидатстване.Кандидатът не е представил обосновка на необходимостта от закупуването на народни носии - с провеждането на какви фолклорни събития, фестивали, обичаи, събори, театрални постановки и др. са свързани и какъв туристически продукт/услуга създават или развиват. Само по себе си закупуване на носии не може да се квалифицира като съхраняват и популяризират уникалното културно наследство на територията без да бъде свързано с провеждане на някакво събитие /събор, фестивал, възстановка и др./.  От друга страна по проекта се визира закупуване на варненски и тракийски костюми, които не са характерни за Северняшка фолклорна област към която принадлежи Община Каспичан, т.е. не се съхранява културното наследство/фолклора/ на територията. В раздел 8 "Индикатори" от Формуляра за кандидатстване е посочен индикатор "Възстановени и подобрени обекти от културно -историческото наследство", който не съответства на заложеното в конкретния проект. Несъответствието е породено от това, че в проектното предложение е включена никаква допустима дейност съгласно условията за кандидатстване по мярката.Предвидените в т.7 от Условията за кандидатстване индикатори, съответстват на допустимите за мярката дейности и се определят съгласно целите на конкретното проектно предложение. Проектно предложение да бъде отхвърлено , защото не отговаря на целта на мярка 20 - "Създаване на нов местен туристически продукт, обединяващ местното културно наследство, местните изделия и храни", не отговаря на допустимите по мярката дейности и не допринася за постигане на една или повече от целите на СВОМР.

 

Последно променен на Вторник, 21 Юли 2020 11:38