• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
МИГ „Нови пазар – Каспичан“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 подписва пореден договор в изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие.
Написано от Administrator
Сряда, 15 Юли 2020 00:00
ПДФ Печат Е-мейл

 

МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и Народно читалище „Христо Ботев – 1872” – гр. Нови пазар  подписаха договор с ДФ „Земеделие” по мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за  ВОМР на Сдружение  „МИГ Нови пазар - Каспичан"


Днес 15.07.2020г., Председателят на сдружение МИГ „Нови пазар - Каспичан"  и Народно читалище „Христо Ботев – 1872”  подписаха  Договор с ДФ „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.269-S1 на МИГ "Нови пазар - Каспичан", Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на кандидат „Народно читалище „Христо Ботев – 1872”   с наименование: „С ФОЛКЛОРА – НАПРЕД КЪМ МИНАЛОТО” по Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар - Каспичан".

Проектното предложение е на стойност  23 788.80 лв.  и се финансира на 100%, като 90% от средствата се осигуряват от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и 10% от националния бюджет.

Проектът предвижда закупуване на мъжки и женски северняшки и варненски костюми и женски стилизирани рокли за колективите към НЧ „Христо Ботев – 1872” гр. Нови пазар, обезпечаващи провеждането на различни културни събития. Проектът цели да се постигне опазване и развитие на селското културно наследство, възраждане на местния фолклор и предаваните от векове на история, традиции и бит. Това от своя страна ще способства за привличане на туристически поток и разнообразяване на възможностите за заетост, съответно и подобряване на качеството на живот. Ще се подобри средата за развитие на местната икономика и за задържане на младите и предприемчиви хора в населените места, ще се ускори икономическата и социалната интеграция, както и конкурентоспособността в селския район.


Екипът на МИГ „Нови пазар-Каспичан“  желае успех в реализацията на проекта!

 

Последно променен на Четвъртък, 23 Юли 2020 14:53