• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ, ДФЗ И ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан"
Написано от Administrator
Четвъртък, 13 Август 2020 16:21
ПДФ Печат Е-мейл

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ, ДФЗ И ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан"

Днес 13.08.2020г., в офиса на МИГ „Нови пазар – Каспичан”, председателят на сдружение МИГ „Нови пазар - Каспичан" Иван Ганчев и кметът на община Каспичан Милена Недева подписаха Договор с ДФ "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.283-S1 на МИГ "Нови пазар - Каспичан", Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г..Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „Община Каспичан” с наименование: „Обновяване на зона за отдих в местност „Кирека“. Проектното предложение е на стойност 54 656.00 лв.
Одобрената безвъзмездна финансова помощ е на стойност 50 400,00лв.