• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.332-S1 и окончателно одобрение на проектното предложение на „ИРА 86” ЕООД
Написано от Administrator
Петък, 09 Октомври 2020 00:00
ПДФ Печат Е-мейл

На 09. 10. 2020г. „МИГ Нови пазар - Каспичан“ получи заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” за ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.332-S1, назначена със Заповед на председателя на Управителния съвет на „МИГ Нови пазар - Каспичан“ по мярка 4.1.1 „ Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна група. Заедно със заповедта е получено и окончателно одобрение на проектното предложение на „ИРА 86” ЕООД, чиято стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 124 799.56 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 74 879.74 лв. Интензитетът на помощта е в размер на 60%