• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 8 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Обява за Изпълнителен директор
Написано от Administrator
Вторник, 29 Декември 2020 14:39
ПДФ Печат Е-мейл

 


МИГ „ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН“ НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ:


Изпълнителен директор на МИГ – 1 бройка на пълно работно време.

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

- завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;

- професионален стаж най-малко 5 години;

- управленски опит над 5 години;

- опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори;

- наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР;

- наличие на свидетелство за управление на МПС категория В – предимство.Изборът ще премине в два етапа: класиране по документи и интервю.


Допуснатите до интервю кандидати ще се оценяват с оценка от 1 до 5. Оценката ще се формира на база познанията на кандидата по приложимата нормативна уредба относно прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020г. Сборът от оценките, дадени от всеки от членовете на УС, ще формира крайната оценка на кандидата. На база крайните оценки ще се извърши класиране по низходящ ред на кандидатите. Трудов договор ще бъде подписан с класиралият се на първо място кандидат, а при отказ на кандидата – със следващия в класирането.


В срок до 17:00 часа на 13.01.2021 г. кандидатите подават писмено заявление в свободен текст до Управителния съвет на МИГ Нови пазар – Каспичан. В запечатан плик се подават и следните документи:

1. Автобиография /CV/ - европейски формат

2. Мотивационно писмо

3. Копие от диплома за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации

4. Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит – трудова и /или осигурителна книжка и др.

5. Копие от свидетелство за управление на МПС категория В – при наличие на такова.


Документи се подават в офиса на МИГ „Нови пазар-Каспичан“или по пощата на адрес: гр.Нови пазар, ул.”Оборище” № 1, ет.3.


На 14януари 2021 г. ще бъдат обявени допуснатите кандидати за интервю.


На 18януари 2021 г. от 10:00 часа ще се проведе интервю с допуснатите кандидати в зала 310, находяща се в сградата на общинска администрация Нови пазар, с адрес гр.Нови пазар, ул. „Васил Левски“ №3