• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 14 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.2 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ОБЩИНА КАСПИЧАН
Написано от Administrator
Четвъртък, 04 Февруари 2021 17:27
ПДФ Печат Е-мейл

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.2 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН,

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.

 

Днес 04.02.2021г. председателят на сдружение МИГ „Нови пазар - Каспичан" Иван

Ганчев и кметът на община Каспичан Милена Недева подписаха Договор с ДФ

Земеделие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура

BG06RDNP001-19.014 на МИГ Нови пазар - Каспичан, Мярка 7.2 „Инвестиции в

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби

инфраструктура“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие

на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -

2020г. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен

проект на ОБЩИНА КАСПИЧАН с наименование „Оборудване и обзавеждане на

читалищата на територията на община Каспичан”. Проектът включва следните

дейности:

1. Оборудване и обзавеждане на читалищата на територията на община Каспичан.

Одобрените за финансиране разходи и одобрената безвъзмездна финансова помощ са в

размер на 92 068,00 лв. Интензитетът на помощта е 100% , като 90% са предоставени от

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 10% са от

Националния бюджет.

Последно променен на Четвъртък, 04 Февруари 2021 17:40