• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Нови пазар - Каспичан“
Написано от Administrator
Сряда, 12 Май 2021 00:00
ПДФ Печат Е-мейл

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Относно: Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Нови пазар - Каспичан“ и одобрение на исканата промяна от местната общност

Дата на откриване: 12.05.2021г.

Дата на приключване: 20.05.2021г.

Сдружение „МИГ Нови пазар -Каспичан“ приканва представителите на заинтересованите страни – публичен сектор, стопански сектор, нестопански сектор и гражданите от територията на общината да участват в Обществено обсъждане за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на сдружението.

Общественото обсъждане се инициира във връзка с:

Вземане на решение за промяна в одобрената СВОМР относно допълнително финансиране одобрено от Правителството на Р България с единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони. Одобрена е промяна на ПРСР 2014-2020г. за предоставяне на допълнителен финансов ресурс в размер на до 799 000 лв. за финансиране на проекти към стратегията (подмярка 19.2) и до 114 000 лв. за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“. Тези средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021г. и 2022г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021г. и 2022г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021г. и 2022г.

За целта е необходимо да бъде направена промяна на Стратегията, след провеждане на обществено обсъждане и Решение на Общото събрание на МИГ, касаещи разпределението на средствата по подмерки и свързаните с това промени.

Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ, предлага да бъде използвана тази възможност и със свое Решения № 172/26.04.2021г. обявява обществено обсъждане за разпределение на средствата към приложимите подмерки от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Нови пазар -Каспичан“ и одобрение на исканата промяна от местната общност. Промяната е допустима на основание чл. 10 от Споразумение РД 50-150/21.10.2016г. за изпълнение на стратегия за ВОМР, сключено с Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020г.

Предложеният допълнителен финансов ресурс за подмярка 19.2 да бъде насочен към мерки от СВОМР, по които има недостиг на средства към момента, както и към мерки, към които се установи реален интерес и възможност за изпълнение.

С оглед на гореизложеното, очакваме Вашите мнения, предложения, коментари и писма за намерение в срок до 20.05.2021 г. на електронна поща: : Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , по пощата или в офиса на сдружението на адрес: гр. Нови пазар, 9900, ул. ”Оборище” 1, ет3. Предложенията трябва да подкрепят целите и приоритетите на досегашната стратегия на МИГ и да допринасят за нейното изпълнение.

Постъпилите предложения ще се представят за разглеждане на присъствено обществено обсъждане, което ще се проведе на 20.05.2021г. от 15.30 ч. в многофункционална зала на НЧ „Христо Ботев – 1872“, гр. Нови пазар.

Във връзка с гореизложеното каним всички заинтересовани страни да присъстват на обществено обсъждане на исканите промени в СВОМР на „МИГ Нови пазар -Каспичан“.

Обобщените резултати от присъственото обществено обсъждане ще се представят на Общото събрание на сдружението за окончателно вземане на решение.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Предложение за промяна на СВОМР

 

 

Последно променен на Четвъртък, 13 Май 2021 19:04