• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“
Написано от Administrator
Четвъртък, 29 Април 2021 00:00
ПДФ Печат Е-мейл

 

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Местна инициативна група Нови пазар – Каспичан“ на свое заседание на 26.04.2021 год. на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от Устава взе решение за свикване на Общо събрание на 20.05.2021 г. от 16:30 часа в гр. Нови пазар, в многофункционалната зала на Народно читалище „Христо Ботев-1872“, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2020 год.

2. Годишен отчет на УС за дейността на Сдружението през 2020 год., включващ годишен доклад за работата по проект „Изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие” през 2020 год. по подмерки 19.2 и 19.4.

3. Годишен доклад на Контролния съвет за 2020 год.

4. Приемане на бюджета за 2021 год.

5. Вземане на решение за промяна в одобрената СВОМР относно пренасочване на остатъчен финансов ресурс.

6. Вземане на решение за промяна в одобрената СВОМР относно допълнително финансиране одобрено от Правителството на Р България с единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони.

7. Попълване състава на УС.

8. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на Сдружението, съгласно разпоредбите на чл.30, ал.4 от Устава.

Съгласно чл. 32 от Устава на Сдружението общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

Последно променен на Понеделник, 31 Май 2021 10:31