• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 15 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

СДРУЖЕНИЕ МИГ „Нови пазар – Каспичан“ подписа пореден административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Написано от Administrator
Петък, 25 Февруари 2022 00:00
ПДФ Печат Е-мейл

СДРУЖЕНИЕ МИГ „Нови пазар – Каспичан“ подписа пореден административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и "НЮ ПАРАДАЙС" ЕООД  с Управител Петър Иванов Петров. Проектното предложение е по мярка   6.4.1 „Инвестиции в  подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и е с наименование: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА - МИНИ ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ В ГРАД НОВИ ПАЗАР“. В резултат на подпомагане на проектното предложение ще бъде разкрито едно ново работно място за срок от минимум три години. Стойност на проекта - 159 478.58 лв., Безвъзмездна финансова помощ - 119 608,93лв. Интензитет на помощта: 75% .

Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе  подписан с електронни подписи от трите страни, като датата на подписването му от страна на ДФ „Земеделие“ е 25.02.2022 г..

Последно променен на Понеделник, 28 Февруари 2022 17:37