• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения на етап ОАСД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-570 на МИГ "Нови пазар - Каспичан" по мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"
Написано от Administrator
Вторник, 22 Март 2022 00:00
ПДФ Печат Е-мейл

Приложение 1

СПИСЪК

НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕТАП ОАСД

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG06RDNP001-19.570 (първи прием) от СВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан“ по мярка 6.4.1 ”Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

съгл. Протокол №2 на КППП от 02.03.2022г.

№ по ред

Номер на проектното предложение

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

Искана БФП (лв.)

1.

BG06RDNP001-19.570-0001

"СТАР-89" ЕООД

Разширяване на дейността на Стар -89 ЕООД чрез изграждане на център за услуги в гр. Нови пазар

110 199,36лв

2.

BG06RDNP001-19.570-0002

ЛЕКОВ И СИНОВЕ ЕООД

Повишаване на конкурентоспособността и повишаване на производствените мощности на "Леков и Синове" ЕООД, чрез инвестиции в закупуване на нови производствени машини

89 910,00лв

3.

BG06RDNP001-19.570-0003

КЕРАМИТ ООД

Модернизиране на производственото оборудване на "Керамит" ООД

101 718,75лв

4.

BG06RDNP001-19.570-0004

ВАРИАНТ ПЕТРОВ ЕООД

Разширяване на производствената дейност на "Вариант Петров" ЕООД в гр. Каспичан

96 415,00лв

5.

BG06RDNP001-19.570-0005

ЕТ "Газстрой - Даниела Петрова"

Инвестиции за конкурентно развитие на ЕТ "Газстрой - Даниела Петрова" в сферата на строителните услуги

80 791,94лв

6.

BG06RDNP001-19.570-0006

ЕТ НИКЕ - НИКОЛАЙ АТАНАСОВ

Закупуване на специализирана техника за бетонов възел в гр.Нови пазар -Челен товарач

113 122,50лв

7.

BG06RDNP001-19.570-0007

НЮ ПАРАДАЙС ЕООД

Разширяване на дейността на "Ню парадайс" ЕООД в гр. Нови пазар

38 630,25лв

МОТИВИ:

Мотиви за отхвърляне на проектно предложение BG06RDNP001-19.570-0001 „Разширяване на дейността на Стар -89 ЕООД чрез изграждане на център за услуги в гр. Нови пазар“:

При оценка на проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост са установени непълноти/неясноти и нередовности, които не са отстранени и след комуникация, а именно:

1. Таблица за допустимите инвестиции и дейности (Приложение № 2) - СМР е зададено в некоректна единица и не са посочени видовете работи, които ще бъдат извършени по време на СМР;

2. Бизнес план в случаите на инвестиции за строително-монтажни работи за 10-годишен период, по образец - представен е, но в него не са отстранени констатираните нередовности, а именно: таблица 1 не е попълнена коректно, не е описана всяка част от инвестиционния проект и видовете работи, които ще се извършват със СМР, в таблица 8 амортизации некоректно са изписани активите, на които са начислени амортизации, в Таблица 11 има некоректно включени разходи за заплати и осигуровки, както и за амортизации, с което не е спазено изискването под таблицата, посочена сума за субсидия в Т 12 не е коректно изписана като стойност. Не е представен изискуемия документ коригиран с комуникацията, а в отговорът се посочват неприемливи пояснения;

3. Декларация по чл. 4а, ал.1 от ЗМСП по образец, утвърден от министъра на икономиката (Приложение № 9) и справка към декларацията (Приложение № 9а) - представена е по актуалния образец след комуникация, но в справката към нея са посочени 7 работници към края на 2021 г, а в справка за съществуващия и нает персонал към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година са записани 5,5 броя, в справката, приложение към декларацията е посочен размер на ДМА 195 х.лв, а в справка нетекущи активи към 31.12.2021 г. приложена с комуникацията цифрата е друга. В отчетната стойност на активите в приложената с комуникация инвентарна книга цифрата е различна от 195 х.лв. В отчет за заетите лица за 2021 г, който е представен с комуникацията са посочени заети лица за 2021 г. - 6 души;

4. Три независими оферти - представени са за СМР, за доставка на оборудване и за консултантска услуга. Трите оферти за доставяне на оборудване нямат единична цена на всеки актив, планиран за закупуване. С комуникация е пояснено защо няма единични цени. Трите оферти за доставка на оборудване не съответстват на запитването. В запитването са посочени 9 актива, а Клийн тех ООД оферира 12 актива, Боро Трейд ООД оферира 7, в т.ч. оферира водосмукачка, която липсва в запитването, Просол ООД оферира 7 актива, в т.ч. агрегати за високо налягане, което липсва в запитването за оферта. Следва поради несъпоставимост на офертите за доставка на оборудване, тази дейност от проектното предложение да отпадне и планираният разход за оборудване в размер на 22 350 лв и инвестицията да остане изцяло за сметка на собствена инвестиция. С комуникация не са изискани коригирани оферти, защото това би довело до подобряване на проектното предложение. Трите оферти за консултантски услуги, представени от: Инострат ООД, Счетоводна кантора -фактор ЕООД и Динамик Салюшънс ЕООД имат обща цена за подготовка на проектното предложение и за неговото управление и отчитане. След комуникация не е представена коригирана нито една оферта за КУ с посочени цени за консултиране подготовката на проектното предложение и за консултиране изпълнението на проектното предложение. Трите представени оферти за доставка на оборудването не са съпоставими, което не е основание за недопустимост на ПП на този етап;

5. Предварителни или окончателни договори за услуги - представен е за консултантска услуга, но в него предмета на дейност не съвпада с оферираната дейност. Изискано е да се представи обяснителна записка и коректни документи - след комуникация не е представен коригиран договор и обяснителна информация по констатираните несъответствия.

Мотиви за отхвърляне на проектно предложение BG06RDNP001-19.570-0002 „Повишаване на конкурентоспособността и повишаване на производствените мощности на "Леков и Синове" ЕООД, чрез инвестиции в закупуване на нови производствени машини”:

Констатирани са следните нередовности/непълноти и противоречия, които не са коригирани след комуникация:

1. В представената Основната информация за проектното предложение /Приложение 1 и 1а/, във формат „pdf”, подписани и сканиран от кандидата, както и Приложение 1 във формат „xls“. В т.3 от формуляра, кандидата посочва, че заявява междинно плащане /44955 лева - 50% от стойността на машините/, което не кореспондира с ТДИД /Приложение 2/. Описанието на междинното плащане не е коректно. След комуникация не са представени коректно изготвени документи. Липсващият документ води до отхвърляне;

2. ТДИД /Приложение 2/ - и в двата формата на формуляра некоректно са посочени всички машини за междинно плащане, което е недопустимо. След комуникация не са представени коректни документи. Липсващият документ води до отхвърляне;

3. Представената декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП е стар образец и данните са за 2020 г. След комуникация не е представен коректен документ. Липсващия документ не води до отхвърляне;

4. Представена е некоректно попълнена декларация за липса на основания за отстраняване, /Приложение 13/. След комуникация не е представена. Липсващият документ води до отхвърляне;

5. Представена е справка ДМА към 31.12.2020г. След комуникация е представена за 2021 г, но няма подписи на съставител и на управител. Липсващият документ не води до отхвърляне;

6.Формуляр за мониторинг след комуникация не е представен коректно изготвен. Не представянето му води до отхвърляне;

7. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните три години спрямо датата на подаване на проектното предложение, заверен от кандидата - Кандидатът заявява приоритет по критерий № 6, но не са представени Отчети за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните три години спрямо датата на подаване,. В забележките към контролния лист преди комуникация не съм искала представяне на отчет за заетите лица за последните три финансово приключени години, но кандидатът ги е представил с комуникация, като те не са подписани от ръководител и съставител , т.е. не са заверени от кандидата. Некоректен документ не води до отхвърляне на ПП.

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по следните причини:

Непредставени коректно изготвени документи след комуникация, което води до отхвърляне на проекта, а именно:

1. В представената Основната информация за проектното предложение /Приложение 1 и 1а/, във формат „pdf”, подписани и сканиран от кандидата, както и Приложение 1 във формат „xls“. В т.3 от формуляра, кандидата посочва, че заявява междинно плащане /44955 лева - 50% от стойността на машините/, което не кореспондира с ТДИД /Приложение 2/. Описанието на междинното плащане не е коректно. След комуникация не са представени коректно изготвени документи.

2. ТДИД /Приложение 2/ - и в двата формата на формуляра некоректно са посочени всички машини за междинно плащане. След комуникация не са представени коректни документи. ;

3. Представена е некоректно попълнена декларация за липса на основания за отстраняване, /Приложение 13/. След комуникация не е представена. Липсващият документ води до отхвърляне;

4. В комуникация е изискан, но не е представен формуляр за мониторинг с попълнена т.5 с обяснението, че не попадат в дейностите по точка 5.

Мотиви за отхвърляне на проектно предложение BG06RDNP001-19.570-0003 „Модернизиране на производственото оборудване на "Керамит" ООД“:

След комуникация с кандидата не са представени следните изискани документи:

1. Удостоверенията за липса на задължения, издадени от НАП и от община Нови пазар за двете физически лица, управители на фирмата: Христо Драгомиров Христов и Драгомир Христов Нанков. Не представянето на документите води до отхвърляне на ПП;

2. Бизнес план, за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за строително-монтажни работи за 10-годишен период, по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" с подпис и печат на всяка страница (Приложение № 3 и 3а) - представени са, но са констатирани следните несъответствия в таблиците: в Т3 количеството произведена продукция е различно от капацитета, посочен в Т 4.4.2; в Т6 общо са записани материали и консумативи, външни услуги и други услуги - да се пояснят какви са, в Т 10 е посочено други разходи - да се пояснят какви; в Т 11 - себестойността не е коректно изчислена - да се посочат точно разходите, а не материали и консумативи, други разходи и други услуги, в Т12 БФП не отговаря на помощта посочена в другите приложени към ФК документи. Документът не е представен съгласно изисканите корекции - не води до отхвърляне на ПП;

3. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/ - приложен е само входящ номер до-63 от 1.2.2022 г., - не е представено становище от РИОСВ, а писмо от институцията за представяне на нови документи и комплектоване на преписката. Липсата на становище от РИОСВ не води до отхвърляне;

4. Инвентарна книга към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - представена към 31.01.2022 г., няма подписи на съставител и ръководител. СЛЕД КОМУНИКАЦИЯ няма подпис на съставител, има 1 подпис не е ясно на кого е. Не представянето на документа води до отхвърляне на ПП;

5. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение № 8 - забележките по отношение на офертите за предоставяне на Консултантска услуга не са отстранени след комуникацията. Не представяне на три независими и съпоставими оферти не води до отхвърляне на ПП;

6. Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в лева или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение - приложен е договор за КУ, но в него предметът на дейност не отговаря на запитване и на представената оферта от печелившия кандидат Р-еволюция ООД, Плевен. Коректен договор не е представен и след комуникацията. Не представянето на документа не води до отхвърляне на ПП.

Проектното предложение не отговаря на критериите за ОАСД и се отхвърля на етап ОАСД по следните причини:

1. След комуникация не са представени удостоверенията за липса на задължения, издадени от НАП и от община Нови пазар за двете физически лица, управители на фирмата: Христо Драгомиров Христов и Драгомир Христов Нанков, което води до отхвърляне на ПП и

2. Не е представена Инвентарна книга към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване с подпис на съставител. Представена е инвентарна книга след комуникация, която има 1 подпис и не е ясно на кого е. Не представянето на документа води до отхвърляне на ПП.

Мотиви за отхвърляне на проектно предложение BG06RDNP001-19.570-0004 „Разширяване на производствената дейност на "Вариант Петров" ЕООД в гр. Каспичан”:

След проведена комуникация с кандидата е представена допълнителна информация и/или документи, както следва:

1. Представена обосновка за релевантността на включените индикатори и заложените им целеви стойности.

2. Представено Приложение 1а с подпис и печат на кандидата в изискуемите формати.

3. Представена коригирана ТДИД /Приложение 2/ в изискуемите формати.

4. Представен технологичен проект с допълнени спецификация, технологичена схема и годишния капацитет на предприятието по видове продукция, заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана.

5.Представен коригиран бизнес план (Приложение № 3 и 3а):

- В Т1 Предмет на инвестицията са включени разходите за консултантска услуга. В Т12 е коригирана сумата на ред VI финансиране от ЕЗФРСР съгласно общата сума на инвестицията, след извършена корекция в Т1.

- В Таблица Т3 Производствена и търговска програма е попълнена колона 4 – количество произведена продукция;

- Пояснено е, че в таблица Т8 Разходи за амортизации са включени амортизации за стари активи, свързани с не подпомагана по проекта дейност в сферата на градински центъра, но не са включени в общата сума на амортизациите, така че няма дублиране на суми за амортизации на стари активи с тези в Т13.

- Пояснени са други разходи от таблица Т10;

- Коригирана е Т11 Себестойност на единица продукция /дадени в Приложение 3а Бизнес план – текстови вариант/ като в калкулираната себестойността на единица продукт са изключени разходите, които не касаят разходи за суровини, материали и външни услуги.

6. Представено удостоверение от Пламен Петров, представляващ кандидата, за наличие на задължения към НАП в размер на 67,82лева.

7. Представена декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП за 2021г и справка за обобщените параметри на предприятието.

8. Представена е коректно попълнена декларация за липса на основания за отстраняване /Приложение 13/ с отбелязване на обстоятелствата по точки от 1-10.

9. Представени ОПР 2021г и Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021г.

10.1. Представени оферти за CNC координатна машина: допълнена оферта на ЦНЦ Системс ООД и нова оферта от ЕТ Мира- Иван Николов;

10.2. Представени са допълнени оферти за лазерна машина за рязане на ЕТ Николови - Николай Николов и на АРЕНТИ ЕООД.

10.3. Представени допълнени оферти за CNC координатна машина за рязане на стиропорна "Симаро" ООД Стара Загора и на Елтомс ООД.

10.4. Представени допълнени оферти за фотосистема на ОЗОН ЕЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД и на ФОМУС ООД ;

10.5. Представени допълнени оферти за настолен компютър на Еленко Компютърс ООД и Ро и Ни ЕООД;

11. Представени решения за определяне стойността на включените в проекта активи: CNC рутер, 3D принтер, 3D скенер, Лазерна машина за рязане и гравиране, CNC координатна машина за рязане на стиропор, Фото система, Настолен и преносим компютър.

12. Представен формуляр за мониторинг с отбелязване само на едно област с поставен акцент /т.1/.

От представените към формуляра за кандидатстване документи е установено, че кандидатът не отговаря на критериите за административно съответствие.

Съгласно Условията за кандидатстване, т.24.1 Общи документи, които се подават на етап кандидатстване, т.3 изисква представяне на: "Удостоверение, издадено от Национална агенция за приходите, че ползвателят на помощта НЯМА просрочени задължения и Удостоверение за липса на задължения към общината по регистрация на кандидата, вкл. представляващия лицето, съдружници и др. лица с правомощия за вземане на решение или контрол издадени не по-рано от 1 месец, предхождащ датата на подаване на проектното предложение"

От представените към формуляра за кандидатстване документи е установено, че кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидата.

Съгласно т.11.2 от Условията за кандидатстване по процедурата не могат да участват кандидати когато "имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и кандидата или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв".

От представеното удостоверение от НАП е видно наличие на задължения на "Вариант Петров" ЕООД в размер на 12397,31 лева. Неплатените задължения са в размер над 1% от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година 2021- 188000 лева.

Мотиви за отхвърляне на проектно предложение BG06RDNP001-19.570-0005 „Инвестиции за конкурентно развитие на ЕТ „Газстрой - Даниела Петрова”:

След комуникация с кандидата не са представени изисканите документи, а именно:

1. В попълнения формуляр за кандидатстване са изброени индикатори, като в нито един от тях за източник на финансиране не е посочен релевантен източник;

2. В т.10 от ФК: План за външно възлагане не е посочен верен тип процедура, която ще се провежда;

3. в раздел 11 на ФК не са обосновани хоризонталните политики, които ще се прилагат с изпълнение на бизнес плана;

4. Не са представени ОПР и баланс за 2021 г.-;

5.Основната информация за проектното предложение, във формат „pdf”, подписан и сканиран от кандидата, както и във формат „xls“. (Приложение № 1 и 1а) - Прикачени са само във формат „pdf”, но в приложение 1 не е попълнена т.4 и 2.1, а в приложение 1а не е попълнена част Декларации. не са приложени във формат docx;

6.Удостоверение за липса на задължения към общината по регистрация на кандидата, вкл. представляващия лицето, съдружници и др. лица с правомощия за вземане на решение или контрол издадени не по-рано от 1 месец, предхождащ датата на подаване на проектното предложение.- не е представено;

7.Таблица за допустимите инвестиции и дейности (Приложение № 2) -представена е, но в нея некоректно е попълнена мерна единица на СМР, не са посочени мероприятия по отделните част на КСС, както и са посочени модели и марки, а доставчикът ще се избира по ПМС 160;

8.Бизнес план, за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за строително-монтажни работи за 10-годишен период - представен е, но в него са констатирани следните несъответствия, пропуски, непълноти: раздел "Предпроектно проучване" не е попълнен, не е представена обосновка на продажните цени и не са цитирани източници на ценообразуване, в Т1 не са описани отделните дейности от строителството- да се изпишат подробно съгласно КСС, Т4.4.2 не е попълнена, в Т3 са описани услуги, за които не е ясно как и дали ще се ползват новите закупени активи - да се поясни в обяснителна записка, в Т5 са посочени услуги със строителна техника - да се изясни какви, таблици 6 и 11 не кореспондират - да се поясни за всеки вид разход посочен в Т6, в нито една таблица на бизнес плана не е попълнена графа предходна година - това означава ли, че фирмата не е работила ? да се представи пояснителна информация и при необходимост документи. Няма обосновка как двете сгради, които ще се строят са необходими за предоставянето на нови услуги и каква е връзката между планираните за закупуване активи и наличие на две сгради. Няма технологичен проект, от който да става ясно къде и как ще се съхраняват новозакупените активи и дали им е нужна толкова голяма Застроена площ;

9. Декларация за свързаност от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата /Приложение №6/ от документите за попълване/ - представена е, но не е ясно в качеството си на какъв Даниела Петрова подписва ;

10.Декларация по чл. 4а, ал.1 от ЗМСП по образец, утвърден от министъра на икономиката (Приложение № 9) - представена е, но е стар образец и е с данни за 2020г.;

11. Декларация за липса на основания за отстраняване (Приложение № 13) - представена е , но не е попълнена до т.10. ;

12. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за водите. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf или .jpg - представен е само входящ номер в институцията;

13. Справка за дълготрайните активи – приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период -представена е с информация за 2020 г и не е подписана от съставител.

14. Инвентарна книга към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - представена е но няма подписи на ръководител и съставител;

15. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС - представени са по три оферти за СМР и за доставка на активи, НО СА КОНСТАТИРАНИ СЛЕДНИТЕ пропуски: в нито една от шесте оферти не е посочен срок на валидност на офертата, в нито една оферта не е посочен ЕИК на оферента, поради което не може да се установи наличие или не на свързаност между оферентите. Следва кандидатът да представи: оферта от ЕТ Нике-Николай Атанасов" със срок на валидност и ЕИК ; оферта от ЦИАЛ ЕООД със срок на валидност, както и пояснителна информация от кандидата и обосновка от оферента, как след като кодът на основна икономическа дейност е производство на алуминиева дограма ще изпълни доставка за активи от строителството; оферта от ЕТ Ивелина Маринова със срок на валидност и ЕИК на оферента, оферти от трите фирми, които са оферирали СМР в едно със срок на валидност на офертите, ЕИК на оферентите, както и удостоверение за регистрация в регистъра на Камара на строителите за извършване на дейности в строителството;

16. Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР", Приложение № 21- приложен е , но не са попълнени т.2 и раздел Р5;

17. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект“ в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - представен е проект за гаража, но в него няма удостоверения за проектантска правоспособност, както и валидни застрахователни полици на проектантите. За СМР на стопанската постройка е приложено само конструктивно становище, липсва КС, заверено от проектант, както и КСС. да се представят липсващите документи, както и акт 10 за спиране на строежите, предвид на констатирани стартирали дейности от посещението на място. Не са представени изисканите документи за изпълнени до момента дейности: актове, фактури;

18. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните три години спрямо датата на подаване на проектното предложение, заверен от кандидата - не е представен за 2021 г., представените за 2019 и 2020 г. не са подписани от съставител и ръководител;

19.Справка за съществуващия и нает персонал към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година (по образец, Приложение №11 от документи за попълване) - представена е, но не е вярно попълнена.

Непредставените документи по точки: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 14 и 16 от горецитираните забележки водят до отхвърляне на проекта.

Мотиви за отхвърляне на проектно предложение BG06RDNP001-19.570-0006 „Закупуване на специализирана техника за бетонов възел в гр.Нови пазар - Челен товарач”:

След комуникация са констатирани следните непълноти, неясноти и нередовности:

1. Във формуляра за кандидатстване са констатирани следните несъответствия:

1.1. в секция "Индикатори" е посочен 1 индикатор: "Брой подпомогнати нови дейности в стопанствата", но не е посочена целева стойност, целева стойност с натрупване, източници на информация - не е представена пояснителна информация;

1.2. Не са посочени други индикатори, релевантни към процедурата;

1.3. в секция Бюджет и финансова информация, както и обяснението по т.11 от писмото за информация е посочена субсидия в размер на 75 % /113122,50/ лв от стойността на проекта, а в останалите документи, представени след комуникация: ТДИД и основна информация, приложение 1а - субсидията е в размер на 50 % - 75415 лв

2. Основната информация за проектното предложение -за приложение 1 - представени са изискуемите формати, като вече е заявена субсидия в размер на 50 % от стойността на ПП, което по време на оценка е недопустимо;

3.Таблица за допустимите инвестиции и дейности, Приложение № 2 -комуникация формат xls отново няма име на кандидата и дата, а сканирания документ е сканиран от копие, а не от оригинал ;

4. Бизнес план, за 5-годишен период - представен е за 5 годишен период, но в БП не е попълнена таблица Б2 - информация за средноаритметичен брой персонал за предходни години. От отчетите за заетите лица е видно, че такива има ;

в Т7 основната заплата е под минималния праг на МРЗ в страната, в Т8 не е вписана за амортизация сградата, която се строи и нейното оборудване, в себестойност Т11 горивото е на цена, под пазарната цена на горивото в момента - 2,20 лв; във формат pdf няма кратко описание на проекта, липсва обосновка на планирания за закупуване челен товарач., не са попълнени раздели цени, как са формирани цените, пазар и пазарен дял, не е посочена техническа спецификация на планирания за закупуване актив;

5. Декларация по чл. 4а, ал.1 от ЗМСП по образец, утвърден от министъра на икономиката (Приложение № 9) - представена е декларацията след комуникация, но не е представена справка за обобщени параметри на предприятието;

6. Инвентарна книга - представен е документ с подписи на съставител и управител, без дата, към която се отнася;

7. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение № 8 - представена е некоректна оферта от Ен Консулт ЕООД - в посочения начин на плащане и срок на изпълнение се изброяват дейности по т.5 и 6, каквито не съществуват в офертата; в офертата на ПРО ЕЛЕКТРО КОНСУЛТ ЕООД се посочва има раздели 1 и 3, като се посочват срокове за т.6, каквато липсва в офертата.

8.С комуникация е поискано да се представи технологичен проект, с цел проверка капацитета на цеха, натоварване и употреба на планирания за закупуване актив. Технологичен проект не е представен, в резултат на което не може да се прецени, а и в бизнес плана не е обосновано за какво точно ще се ползва планирания за закупуване челен товарач, след като съгласно информация в инвентарната книга, фирмата към момента на кандидатстване притежава челен товарач. Не може да се пресметне и натоварването на ден/ година на планирания за закупуване актив, след като не е представен технологичен проект.

Мотиви за отхвърляне на проектно предложение BG06RDNP001-19.570-0007„Разширяване на дейността на "Ню парадайс" ЕООД в гр. Нови пазар”:

След проведена комуникация с кандидата са представени следните документи и/или пояснителна информация:

1. Представяме Основна информация за проектното предложение /Приложение 1/, във формат „pdf” и „xls“. Извършени са корекции на сумите в т.2.2 и т.10.

2. Представено удостоверение от НАП за наличие на задължения на представляващия кандидата - Петър Петров в размер на 7738,17лева. Размерът на неплатените задължения са в размер над 1% от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година 2021- 35000 лева.

3. Представена ТДИД /Приложение 2/ с коригиран режим на държавни помощи /РДП 1/- de minimis, в изискуемите формати.

4. Представен коригиран бизнес план, както следва:

- в Т1 Предмет на инвестицията са включили разходите за консултантска услуга.;

- в Т12 е коригирана сумата на ред VI финансиране от ЕЗФРСР съгласно общата сума на инвестицията, след извършена корекция в Т1;

- попълнена таблица 4.4.1. Средногодишна натовареност, кореспондираща с таблица Т3;

- дадено е разяснение какво влиза в други разходи от таблица Т10;

- коригирана Т11, като са изключени разходите, които не касаят разходи за суровини, материали и външни услуги.

След извършените корекции БП е представен в изискуемите формати.

5. Представена декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП за 2021г и справка за обобщените параметри на предприятието.

6. Представена е коректно попълнена декларация за липса на основания за отстраняване /Приложение 13/ с отбелязване на обстоятелствата по точки от 1-10.

7. Представено становище на РИОСВ Шумен изх.№УИН -144-1 от 07.03.2022г., че инвестиционното предложение не попада в обхвата на ЗООС и Наредбата ОС.

8. Представени ОПР 2021г и справка ДМА за 2021г.

9. Представена Инвентарна книга към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване.

10. Представени допълнени три независими оферти за доставка на кухненско оборудване.

11. Представено решение за определяне стойността на включените в проекта активи /кухненско оборудване/.

12. Представен договор за консултантски услуги за подготовка и управление на проект. Услугата е договорена на 3666,66 лева без ДДС или 4400 с включен ДДС.

13. Представен формуляр за мониторинг с отбелязана само на една област с поставен акцент /т.1/.

От представените към формуляра за кандидатстване документи е установено, че кандидатът не отговаря на критериите за административно съответствие.

Съгласно Условията за кандидатстване, т.24.1 Общи документи, които се подават на етап кандидатстване, т.3 изисква представяне на: "Удостоверение, издадено от Национална агенция за приходите, че ползвателят на помощта НЯМА просрочени задължения и Удостоверение за липса на задължения към общината по регистрация на кандидата, вкл. представляващия лицето, съдружници и други лица с правомощия за вземане на решение или контрол издадени не по-рано от 1 месец, предхождащ датата на подаване на проектното предложение".

От представеното удостоверение от НАП е видно наличие на задължения на представляващия кандидата - Петър Петров в размер на 7738,17лева.