• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 6.4.1 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ И „ВИЖ“ ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Написано от Administrator
Четвъртък, 07 Април 2022 16:14
ПДФ Печат Е-мейл


На 06.04.2022г., Председателят на СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан“ Георги Сашев Георгиев и Виолин Георгиев Филев, представляващ бенефициента „ВИЖ“ ЕООД, подписаха договор с ДФ „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.089-S1 на МИГ "Нови пазар - Каспичан", мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „ВИЖ“ ЕООД с наименование „СМР на Дърводелска работилница на "ВИЖ" ЕООД в УПИ IX - 1251, кв. 114, гр.Каспичан“.

 

Одобрените за финансиране разходи са в размер на 158 453,70лв., а одобрената финансова помощ е в размер на 118 840,28лв.