• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Списък на одобрените за финансиране проектни предложения, одобрен от Върховния управителен орган на МИГ "Нови пазар - Каспичан" по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.572 на МИГ "Нови пазар - Каспичан" по мярка 7.2
Написано от Administrator
Понеделник, 11 Април 2022 16:07
ПДФ Печат Е-мейл

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПИСЪК

НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

одобрен от Върховния управителен орган на МИГ „Нови пазар-Каспичан“

по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.572 на МИГ „Нови пазар – Каспичан” по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

№ по ред

Номер на проектното предложение

Наимено-вание на кандидата

Наименование на проектното предложение

Обща стойност на проекта (лв.)

Безвъзмездна финансова помощ (лв.)

100%

Средноарит-метична оценка

1.

BG06RDNP001-19.572-0001

Община Каспичан

„Рехабилитация на ул. "Васил Левски" град Каспичан“

262 811,32лв

262 811,32лв

25т.

2.

BG06RDNP001-19.572-0002

Община Нови пазар

„Реконструкция и благоустрояване на междублокови пространства, кв. 116, кв. 115 и кв. 117, по плана на гр. Нови пазар“

262 895,65лв

262 895,65лв

25т.